ศปบ.จชต.-เปิดกิจกรรมอบรมเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺศักราช

0
144
ศปบ.จชต.-เปิดกิจกรรมอบรมเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺศักราช

ศปบ.จชต.-เปิดกิจกรรมอบรมเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺศักราช

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชาร์รีฟท์ สือนิ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ร ะดับอิสลามศึกษาตอนต้น   (อิบติดาอียะฮฺ)  พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ โดยมี นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด ครั้งนี้มีนัก วิชาการศึกษาอิสลามและบุคลากรทางการศึกษาประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) รวมถึงบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมจำนวน ๑๖๒ คน ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

กระทรวงศึกษาธิการ  มี นโยบายในการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพ มีเป้าประสงค์ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีโอกาสได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และได้กำหนดประเด็นการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นการศึกษาในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาเบื้องต้นให้แก่ผู้เรียนและชุมชนท้องถิ่น กระทรวงศึกษาจึงมีนโยบายพัฒนาการจัดการศึกษาอิสลามศึกษาประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หรือสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
การจัดกิจกรรมอบรมเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) พุทธศักราช ๒๕๕๙/ฮิจเราะฮฺศักราช ๑๔๓๗ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรและสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทั้งพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแก่นักวิชาการอิสลามศึกษาประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)
กำหนดจัดอบรมในระหว่างวันที่ ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี มีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย นักวิชาการศึกษาอิสลามและบุคลากรทางการศึกษาประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จำนวน ๑๔๐ คน และยังได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดทำหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น