นราธิวาส – เปิดศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดนราธิวาส

0
609

ที่หอประชุมวิภา วังศิริกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นาวาเอกวรพล สิทธิจิตต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.นราธิวาส ผศ.ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตัวแทนจากภาครัฐ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม ผู้นำศาสนา กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร นักศึกษาและเยาวชน รวมทั้งสิ้น 200 คนเข้าร่วมในครั้งนี้


นายสมบูรณ์ จิตรเพ็ญ ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคพลเมืองจังหวัดนราธิวาส เข้าไปมีบทบาทในการร่วมจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า สืบเนื่องตามที่สำนักการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ได้ดำเนินการเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เพื่อให้เป็นศูนย์ประสานงานสร้างเครือข่ายการทำงานภาคประชาสังคม อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความเข้มแข็งทางการเมืองภาคพลเมือง และเป็นเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันพระปกเกล้า

โดยกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างการมีส่วนร่วม การจัดเวทีสาธารณะเป็นพื้นที่ให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างเสริมประสบการณ์ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาชน
สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีบรรยาย เรื่อง บทบาทศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาจังหสัดนราธิวาสและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส จากนั้นมีการทำ Workshop เวทีระดมความคิดเห็น ชมนิทรรศการ บ้านสะอาด นราธิวาสสะอาด โดยส่งเสริมในเรื่องการสร้างความสะอาด โดยบ้านเป็นจุดเริ่มต้น เพื่อให้นราธิวาสเป็นเมืองแห่งความสะอาด น่าท่องเที่ยว อีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส