นราธิวาส-ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร่วมกับ สสส. บันทึกลงนามข้อตกลงร่วมมือสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ

0
126

ณ ห้อง Green ชั้น B1. อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธานในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ” ร่วมกับผู้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั้ง 6 แห่ง

ประกอบด้วย นางขวัญใจ ปัญญชุณห์ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี นายพรศักดิ์ ธรรมวานิชผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม นางยุวดี แจ้งกรผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ว่าที่ ร.อ.อาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต นางอรุณี อารีผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชศรีมา นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

วัตถุประสงค์หลักในการบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาพื้นที่บริการ หรือพื้นที่เรียนรู้ที่มีอยู่เดิมให้เกิดการบูรณาการและขยายฐาน องค์ความรู้ด้านสุขภาวะ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาวะแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ให้เข้าใจถึงความหมายของการมีสุขภาวะ เกิดแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมไปสู่การมีสุขภาวะอย่างยั่งยืน การร่วมมือในครั้งนี้เป็นการมุ่งให้ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ได้รับการจุดประกาย กระตุ้น เสริมพลังทางสังคมให้เกิดความตื่นรู้ในด้านสุขภาพ และมีความสามารถในการดำเนินชีวิตที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะได้มากขึ้นต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น