นราธิวาส- กอ.รมน. จัดโครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคมพหุวัฒนธรรมใต้ร่มธงไตรรงค์

0
1040

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ วัดพรหมนิวาส ถนนสุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส น.ต.เกษม จันทร์แก้ว คณะทำงาน กลุ่มสตรี กองภาคประชาสังคม ศูนย์สันติวิธีเป็นประธานในพิธีเปิด จัดโครงการจิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคมพหุวัฒนธรรมใต้ร่มธงไตรรงค์ โดยมีอิหม่ามลาลายูนุส อาคุณชาดา อิหม่าม ประจำมัสยิดอันนูร พระครูวิสิฐพรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส หน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม กลุ่มสตรี เยาวชน ประชาชนชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้


น.ต.เกษม จันทร์แก้ว คณะทำงานกลุ่มสตรี กองภาคประชาสัมคม ศูนย์สันติวิธีได้กล่าวว่า จัดโครงการครั้งนี้ได้ระดมสมองการแก้ไขปัญหาตามนโยบาย ของ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 เพื่อสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้านนโยบายการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมนี้เป็นเวทีเพื่อประชาชนแต่ละชุมชนต้องการ หรือปัญหา เพื่อเก็บข้อมูล ประชาชน ชุมชนในพื้นที่โดยมีประเด็น 5 นโยบาย ด้วยกัน 1 นโยบายพื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย 2 นโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด 3 นโยบายเป็นมิตรกับทุกคนภาคส่วน 4 นโยบายร่วมใจไทยหนึ่งเดียว 5 นโยบายกลมเกลียวสร้างสรรค์สันติสุข(ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต) จากนั้นข้าร่วมรับรู้แนวทางการสร้างสันติสุข ตามแนวทางของศาสนา ระดมความคิดเห็นเพื่อแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ และนำเสนอผลงานกลุ่มร่วมกัน มีกิจกรรมจิตอาสาโดยการพัฒนาหาดนราทัศน์ โดยการเก็บขยะ สร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพสร้างสังคม การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้บทบาทของเครือข่ายจะสามารถเป็นกลไกสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอ ที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในบริบทของเครือข่ายประชาสัมพันธ์สร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ในที่สุด


พระครูวิสิฐพรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส กล่าวว่า ศาสนาสันติสุขอยู่แล้วชีวิตจะอยู่ได้ต้องมีศาสนาทุกวันนี้ที่เกิดความวุ่นวายเพราะไม่ยึดหลักศาสนา ผู้นำศาสนาต้องมีบทบาทให้มากในหลักศาสนา ไม่ว่าการทำร้าย ทางวาจา ทางกาย การโจมตีกัน พระพุทธเจ้าสอนให้เราต้องทำจิตใจบริสุทธิ์กัน ฉะนั้นทุกศาสนานำแนวทางเดียวกัน สันติสุขเกิดขึ้นได้


ด้านอิหม่าม ลาลายูนุส อาคุณชาดา อิหม่าม ประจำมัสยิด อันนูร กล่าวว่า การอยู่ร่วมกัน เราต้องเข้าใจกัน เข้าใจซึ่งกันและกันยอมรับความคิดต่างแต่เราไม่แตกแยก เพราะเราอยู่ในสังคมที่หลากหลาย ในอัลกรุอานได้ระบุชัดเจน มนุษย์เราอัลลออฮสร้างมาให้สมองเรา อัลลอฮให้สติปัญญา เราต้องใช้สติ ต้องวิเคราะห์ เปิดใจกัน เข้าใจหลักศาสนาที่ถูกต้อง เราต้องปรองดองกัน อยู่ร่วมกันได้โดยไม่โจมตีกัน เพื่อความสันติสุขก็จะเกิดขึ้นได้

ข่าว.ปทิตตา หนูสันทัด ทีมข่าว@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส