ทลายกำแพงโลกสื่อสารไร้เสียง“เรียนด้วยกัน”….ความพิการไม่มีจริง !!

0
32

ทลายกำแพงโลกสื่อสารไร้เสียงเรียนด้วยกัน”….ความพิการไม่มีจริง !!

จากสถิติข้อมูล ปี62 มีจำนวนผู้พิการประมาณ2 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 3.01 ของคนไทยทั้งประเทศและ 3 อันดับแรกเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายรองลงมาคือคนพิการทางการได้ยิน (หูหนวก)   และคนพิการทางการมองเห็น (ตาบอด) จากตัวเลขนี้นำมาสู่โครงการ ด้วยกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับภาคีภาคส่วนต่างๆขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี2558  เพื่อสนับสนุนให้คนพิการทุกประเภทความพิการและคนไม่พิการสามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขบนพื้นฐานความแตกต่างผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีและพัฒนาสังคมการเรียนรู้ควบคู่กับสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม

ล่าสุด ร่วมกับบริษัทกล่องดินสอจำกัด วิทยาลัยราชสุดา กองกิจการนักศึกษาและกองเทคโนโลยีสารสนเทศ .มหิดลจัดกิจกรรมเรียนด้วยกันครั้งที่1 เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาพิการทางการได้ยินจากวิทยาลัยราชสุดาและคนไม่พิการซึ่งเป็นอาสาสมัครศิษย์เก่าจาก .มหิดลที่สนใจเข้ามาเรียนรู้การออกแบบงานกราฟิกดีไซน์ จำนวน20 คนโดยจับคู่บัดดี้เรียนร่วมกันใช้เวลาเรียน10 วันจนสามารถสร้างชิ้นงาน  Final Project ที่นำเสนอออกมาเป็นผลงานกราฟิกได้อย่างน่าทึ่ง

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า  สสส. สนับสนุนโครงการด้วยกันเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่คนพิการและคนไม่พิการให้สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้และสร้างองค์ความรู้เพื่อให้องค์กรอื่นๆ  สามารถนำไปประยุกต์ใช้โดยมุ่งให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และภายใต้โครงการด้วยกันมีกิจกรรมหลากหลาย    ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี.. 2558  สำหรับกิจกรรมเรียนด้วยกันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างคนพิการและคนไม่พิการให้เข้าใจในข้อจำกัดของกันและกัน

ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษากิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร วิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า  สิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากโครงการนี้ไม่ใช่เพียงแค่เนื้อหาของบทเรียนแต่เป็นการเรียนรู้วิธีการเรียนซึ่งกันและกันโดยทางวิทยาลัยราชสุดาจะนำผลจากการดำเนินกิจกรรมนี้ไปในพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นด้านการออกแบบกราฟิก สำหรับพัฒนาศักยภาพผู้พิการที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงานให้ผู้พิการตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพของตนเองในการเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ด้านนายสมบูรณ์ ชุติวิโรจน์สกุล ผู้จัดการทั่วไปและผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัทกล่องดินสอจำกัด กล่าวว่า  กล่องดินสอมีความเชื่อว่าความพิการไม่มีจริงมีแต่สภาพแวดล้อมที่พิการเท่านั้นเราจึงมองเห็นโอกาสพัฒนาผู้พิการทลายความเชื่อเดิมๆที่ว่าผู้พิการทำได้เฉพาะบางอาชีพและด้วยความเชื่อนี้ที่มีทำให้เกิดโครงการเรียนด้วยกันขึ้นซึ่งสิ่งที่มากกว่าพัฒนานักกราฟิกดีไซน์  20 คน  แต่ได้เห็นมิตรภาพมุมมองของผู้พิการเปลี่ยนไปและสามารถพัฒนาคนพิการให้มีโอกาสมากยิ่งขึ้น                    ตอบเป้าหมายของกล่องดินสอในการมุ่งสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นจริงได้

โครงการเรียนด้วยกันครั้งที่1  เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่28 มิ..จนถึง วันที่12 ..2562 โดยจับคู่กันเรียนวิชาออกแบบกราฟิกพื้นฐานด้วยกันตั้งแต่การใช้เครื่องมือการวางองค์ประกอบของภาพการใช้ตัวอักษรการออกแบบชิ้นงานสื่อสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์และเรียนรู้การเล่าเรื่องแบบStorytelling ไปจนถึงการออกแบบชิ้นงานFinal Project ภายใต้แนวคิด“What is favorite  time of Day ” ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวัน  โดยนำเสนอออกมาเป็นผลงานกราฟิกซึ่งแต่ละชิ้นงานถ่ายทอดเรื่องราวได้น่าสนใจและมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันโดยทั้งหมดจัดแสดงให้ชมในงานนิทรรศการSee Scenes ระหว่างวันที่23 .. จนถึงวันที่4 .. 62   บริเวณชั้น4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ตลอด10 วันที่ในโลกการสื่อสารไร้เสียงที่ต้องใช้ชีวิตด้วยกันเรียนด้วยกันสิงที่ได้มากกว่าวิชาความรู้คือได้มิตรภาพความประทับใจและเรื่องราวดีๆที่มีคุณค่าและมีความหมายมากมายที่เกิดขึ้นระหว่างทาง

หนึ่งเสียงสะท้อนจาก ..วิมลศรี จินดานุ  (เบล่า)  นักศึกษาผู้พิการทางการได้ยินที่เข้าร่วมเล่าว่าตอนแรกตัวเองก็กังวลใจเหมือนกันเพราะไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้มาก่อนแต่ด้วยความชอบงานด้านกราฟิกดีไซน์ชอบคิดชอบออกแบบจึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการก็รู้สึกดีที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับเพื่อนที่ปกติ  แม้ในการสื่อสารจะมีอุปสรรคบ้างแต่เราก็ข้ามผ่านไปได้  จากแค่หวังเพียงความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ  แต่กลับได้มากกว่ามันได้มิตรภาพที่ดียังเป็นเพื่อนที่พร้อมจะช่วยเหลือกันสื่อสารกันทางไลน์เหมือนคนปกติทั่วไป

เมื่อเราอยู่ในสังคมมีความแตกต่างหลากหลายอาจเจอคนพิการทางการได้ยินถ้าใช้ภาษามือไม่ได้ก็ใช้การเขียนแทนทำให้คนหูหนวกอยู่ด้วยกันมีความสุขเบล่าสื่อสารในสิ่งที่อยากบอกกับสังคม

ส่วน..ปิยธิดา สวันตรัจฉ์(เมย์) อาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียนบัดดี้ของเบล่าก็รู้สึกไม่ต่างกับเมย์เขาเล่าให้ฟังว่าพอได้ยินโครงการนี้สิ่งแรกที่คิด  คือต้องการช่วยเหลือคนหูหนวกเพราเชื่อว่าคนพิการน่าสงสารคนพิการต้องการความช่วยเหลือแต่พอได้มาเรียนด้วยกันรู้จักกันมากขึ้นทำให้เราได้เรียนรู้ว่าผู้พิการไม่ได้ต้องการความสงสารแต่ต้องการให้ปฏิบัติกับเขาเหมือนกับคนทั่วไปเพราะบางครั้งความหวังดีอาจทำให้เขารู้สึกแย่จะช่วยเขาเท่าที่เขาอยากให้ช่วยดีกว่า 

ยอมรับว่าแรกๆ ยากมากเพราะต้องสื่อสารภาษามือซึ่งเบลล่าจะถามตลอดแม้จะย้ำคำตอบไปหลายครั้งแต่ก็ค่อยๆ ปรับตัวจนคุ้นชินทำให้เรียนสนุกกันมากขึ้นวันสุดท้ายได้มานั่งเปิดใจคุยกันโดยมีล่ามภาษามือแปลทำให้เราเข้าใจเบล่ามากขึ้น  และที่ประทับใจได้มีโอกาสไปกินเนื้อย่างด้วยกันกับพี่ๆคุยภาษามือกันอย่างสนุกสนาน ทำให้เราได้เห็นความสวยงามของโลกคนพิการทางการได้ยินที่สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานความแตกต่างเมย์สะท้อนความรู้สึก

เรียนด้วยกันโลกการเรียนรู้ไร้เสียงรูปแบบใหม่ของผู้พิการทางการได้ยินอีกหนึ่งนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่ก้าวข้ามความพิการสะท้อนความเท่าเทียมที่ทุกคนมีศักดิ์ศรี  มีความสามารถและมีศักยภาพที่จะเรียนรู้เท่ากัน  สสส. พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกนวัตกรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อให้คนพิการมีสุขภาวะที่ดีทั้งมิติกายจิตปัญญาและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีศักดิ์ศรีทัดเทียมกับคนทั่วไป

แสดงความคิดเห็น