“BIKE FOR KING” บุคลากร สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมปั่น รวมใจภักดิ์ รักในหลวง

0
42

“BIKE FOR KING” บุคลากร สพป.ปัตตานีเขต 3 ร่วมปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้นางชวนพิศ แก้วพรหมราช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายเจะอาแซ เปาะแต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าม่วง และบุคลากรในสพป.ปัตตานี เขต3 ร่วมโครงการปั่นรวมใจภักดิ์รักในหลวง“BIKE FOR KING” ที่ว่าการอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอสายบุรี กล่าวต้อนรับโดยอำเภอสายบุรีได้บูรณาการทุกภาคส่วนทั้งราชการเอกชนและประชาชนในพื้นที่ช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจ ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มแข็ง กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวสายบุรีทุกคนแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

นางชวนพิศ แก้วพรหมราช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้มีการเต้นคีตะมวยไทยยืดเส้นยืดสายก่อนการปั่นจักรยานไปตามเส้นทางที่กำหนด และแบ่งกลุ่มปั่นไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงด้วย โดยนายภูเบศ จันทนิมิประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาสายบุรี ได้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องด้วยปีนี้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 รัฐบาลองค์กรและประชาชนได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆถวายเป็นพระราชกุศลและ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาสายบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีร่วมกับเครือข่ายอำเภอสายบุรี จึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมาเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ขณะเดียวกันได้ร่วมกันรณรงค์การป้องกันและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกมีผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯครั้งนี้กว่า 800 คนมาจากหลายภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอสายบุรีและใกล้เคียงปั่นจักรยานรอบเมืองสายบุรีและแบ่งสายเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอสายบุรี.

ภาพ/ ฟูซียะห์มาแจ

ข่าว/มนทิชาแวซอเหาะ

ประชาสัมพันธ์สพป.ปัตตานีเขต3

แสดงความคิดเห็น