นราธิวาส- เกษตรอำเภอสุไหงปาดีจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

0
1000

ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายพิชิต รุ่งประเสริฐ ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 โดยมี นายจำนงค์ ตันสุรีย์ เกษตรอำเภอสุไหงปาดี นางเด่นดารี ซุ่นสกุล นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน เกษตรกร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 200 ราย

ซึ่งจะได้รับการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการจัดงาน ที่ต้องการให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้ที่เหมาะสม เกิดการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมทางการเกษตรของตนเอง จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

กระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ หรือที่เรียกว่า งานวัน Field Day เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่างทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเองตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเองรวมทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักหลักในการจัดงาน และหน่วยงานอื่นๆ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก.ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่มีเกษตรกรผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสถานที่จัดงาน การจัดงาน Field Day จึงเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ที่เหมาะสมซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี

สำหรับงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ในครั้งนี้ มีการจัดสถานีเรียนรู้ต่างๆ ให้เกษตรกรได้มาเรียนรู้ โดยเน้นการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง รวมทั้งการจัดนิทรรศการทางการเกษตรและการให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การปลูกพืชเสริมรายได้ การจัดทำบัญชีครัวเรือน การใช้น้ำและการใช้เครื่องนวัตกรรมฯ แอแว การแปรรูปอาหารและผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง การปลูกพืชแซมยาง การตรวจสอบสารพิษในร่างกายเกษตรกร คลิกนิกพืช หม่อนไหม การดูแลรักษาโรคสัตว์ และศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร (ศบกต.) ทำให้เกษตรกรที่มาร่วมงานครั้งนี้ได้รับความรู้และสามารถกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดี

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส