วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ‘จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 61”

0
400

เมื่อวันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชม กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน และคณาจารย์ร่วมต้อนรับ สำหรับในปีนี้มีผู้เข้ารับอนุปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น 234 คน

ใน 3 หลักสูตร 8 สาขาวิชาดังนี้ หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาอิสลามศึกษา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี


โดยภายหลังพิธีมอบอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา นายเอกรัฐ หลีเส็น ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษาทุกท่านความสําเร็จของท่านในวันนี้เกิดจากความวิริยะอุตสาหะพากเพียรเอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียนจนได้รับอนุปริญญาบัตรตามที่มุ่งหวังไว้ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นความภาคภูมิใจของตัวท่านและครอบครัวแต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้ก่อตั้งวิทยาลัยชุมชนแห่งนี้อีกด้วยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลได้เข้าสู่ระบบการศึกษาได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ร่วมกันและเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วก็พร้อมจะนําวิชาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้เรียนและครอบครัวดีขึ้นเป็นการสะท้อนผลลัพธ์แห่งคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวชุมชนซึ่งท่านจะสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีพอเพียงและยั่งยืนขอให้ผู้สําเร็จการศึกษาทุกท่านพึงระลึกเสมอว่าวิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันการศึกษาของทุกท่านหากมีโอกาสที่เชิญชวนลูกหลานพี่น้องเพื่อนฝูงเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้จากวิทยาลัยชุมชนเสมือนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้บริการทางวิชาการได้ตลอดเวลาและขอให้ผู้สําเร็จการศึกษาทุกท่านมุ่งประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนาดํารงตนอยู่ในความดีรู้หน้าที่ของตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความพอเพียงก็จะทําให้ชีวิตของท่านดําเนินไปอย่างมั่นคงและเป็นสุขแต่อย่างไรก็ตามท่านต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันขออํานวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรื่องมีกําลังกายกําลังใจในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนเองชุมชนและประเทศชาติสืบไป
นายธีระ อัครมาศ ประธานสภาวิทยาลัยชุนนราธิวาส กล่าวขอแสดงความยินดีกับผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในวันนี้ที่ได้มีความมุ่งมั่นในการศึกษานับเป็นความสําเร็จอีกวันหนึ่งของท่านที่จะนําไปสู่ก้าวต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคงยิ่งขึ้นทั้งด้านการศึกษาหน้าที่การงานและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอันนํามาซึ่งความยินดีความภาคภูมิใจของบิดามารดาผู้ปกครองและญาติมิตรและขอให้ท่านพึงระลึกไว้เสมอว่าการศึกษา(Study) ทําให้ท่านมีความรู้(Knowledge) เพิ่มเติมยิ่งขึ้นแต่การเรียนรู้(Learning) จะทําให้ท่านมีประสบการณ์(Experiences) ฉะนั้นจงอย่าหยุดการเรียนรู้(Learning) เพราะการเรียนรู้ ( L e a r n i n g ) จะทําให้ท่านสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน(Sustainable)

และยังทําให้ท่านสามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในโลกดิจิตอลอีกทั้งยังสามารถนําพาตนเองเข้าสู่สังคมอาเซียนแต่ทั้งนี้ทุกคนต้องตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบมีวินัยและรู้รักสร้างความสามัคคีความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมบนพื้นฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


ด้านนายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในวันนี้ขอให้ทุกท่านจงภูมิใจว่าการสําเร็จในวันนี้เกิดจากความตั้งใจความพยายามที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็จได้ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชมชนคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้นํานโยบายการจัดการศึกษามาสานต่อเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและเป็นคนสําคัญของชุมชนที่มีส่วนช่วยส่งเสริมผลักดันให้ชุมชนเกิดคุณภาพเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เหมาะสมกับปรัชญาวิทยาลัยชุมชนที่ว่า“วิทยาลัยชุมชน พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น” และสิ่งที่ขาดไม่ได้ในความเป็นนักศึกษาและการเป็นผู้นํานั้นคือ“จิตสาธารณะ” และ “ความรับผิดชอบ” ที่ทุกคนควรมีให้กับตนเองและคนรอบข้างในชุมชนสิ่งเหล่านี้แหละที่สามารถยกระดับคุณภาพของชุมชนให้เข้มแข็งในทุกด้านได้

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส