ปัตตานี-ผต.สำนักนายกรัฐมนตรีติดตามผลการดำเนินงาน อ.ทุ่งยางแดง 2 โครงการ และการขับเคลื่อนตลาดกลางปศุสัตว์ จชต.“สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

0
36
ปัตตานี-ผต.สำนักนายกรัฐมนตรีติดตามผลการดำเนินงาน อ.ทุ่งยางแดง 2 โครงการ และการขับเคลื่อนตลาดกลางปศุสัตว์ จชต.“สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ปัตตานี-ผต.สำนักนายกรัฐมนตรีติดตามผลการดำเนินงาน อ.ทุ่งยางแดง 2 โครงการ  และการขับเคลื่อนตลาดกลางปศุสัตว์ จชต.“สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อ วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณ พื้นที่ปลูกแตงโม หมู่ที่ 2 ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง  และ พื้นที่บริเวณ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี นาย ธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7  ได้กำหนดตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยใช้กระบวนการ Government Innovation Lab เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรค และกำหนดตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการที่จังหวัดปัตตานีได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2562

นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7  กล่าวว่า ลงพื้นที่ตรวจติดตาม 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการเกษตรผู้ปลูกแตงโมสายแลแวะ – พื้นที่ปลูกแตงโม หมู่ที่ 2 ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการเกษตรผู้ปลูกแตงโม สายหมู่ที่ 3 – พื้นที่ปลูกแตงโม หมู่ที่ 3 ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง  โดยเส้นทางดังกล่าวนี้เป็นเส้นทางเพื่อให้พี่น้องประชาชนใช้เป็นเส้นทางสัญจรหลักในการเข้าออกหมู่บ้าน ผลการตรวจติดตามในภาพร่วมถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่โครงการกำหนด

และในวันนี้ 24ก.ค.62  ที่ ห้องรับรอง ศาลากลาง จ.ปัตตานี  นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7  พร้อมคณะ เข้าพบปะหารือข้อราชการ กับ นาย พรเทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี จากนั้นได้ร่วมประชุม กับ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องการขับเคลื่อนตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้กรอบแนวคิดเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคต่อไป

ต่อจากนั้นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง เดินทางไปอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มชุมชนแพะนม ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการอีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น