นราธิวาส- ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 7 ตรวจติดตามและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เร่งดันค้าชายแดน

0
51

 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อ.สุไหงโก-ลก และเข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เพื่อเร่งผลักดันการจัดตั้งร้านค้าปลอดอากรพัฒนาสู่การลงทุน การค้า และการท่องเที่ยวเมืองชายแดน


วันที่ 23 ก.ค. 62 ที่บริเวณด้านหน้าด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยกระบวนการ Government Innovation Lab โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก นายจักกฤช อุเทนสุต นายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
จากนั้น ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในประเด็นการตรวจติดตามและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารพรมแดนสุไหงโก-ลก โดยมีประเด็นการหารือในเรื่องการส่งเสริมการจัดตั้งร้านค้าปลอดอากร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ภายใต้กรอบแนวคิดเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”


ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาส ได้นำคณะของจังหวัดเข้าพบผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อหารือกรณีการคิดอัตราค่าเช่าพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บริเวณด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ในอนาคตอาจมีลักษณะเป็นเชิงพาณิชย์ ซึ่งตามระเบียบของกรมธนารักษ์ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จะต้องดำเนินการเช่าอาคารดังกล่าวกับกรมธนารักษ์ และเช่าพื้นที่กับการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งตามระเบียบของการรถไฟแห่งประเทศไทยจะคิดอัตราค่าเช่าอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งในที่ประชุมฯดังกล่าว มีนายวรวุฒิ มาลา รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและทีมงาน (กลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน) รับฟังข้อเสนอของจังหวัดนราธิวาสแล้ว และยินดีที่จะให้การสนับสนุนและร่วมมือกับจังหวัดและเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ในการพัฒนาพื้นที่สุไหงโก-ลก ให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล
ขณะนี้สำนักงานจังหวัดนราธิวาส ได้จัดทำเอกสารไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการจัดตั้งร้านค้าปลอดอากรและการบริหารจัดการในพื้นที่อาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการค้าชายแดน บริเวณด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสแล้ว เพื่อให้คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณา
นอกจากนี้ยังมีประเด็นการหารือเพิ่มเติมในเรื่องการพัฒนาเมือง ที่นำเสนอโดยนายอำเภอสุไหงโก-ลก ในเรื่องปัญหาพื้นที่ก่อสร้างบ้านของสำนักงานเคหะชุมชน จ.นราธิวาส จำนวน 25 ไร่ ซึ่งกลายเป็นพื้นที่รกร้าง เป็นแหล่งมั่วสุมใจกลางเมือง เพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันเสนอความคิดเห็นในการหาแนวทางแก้ไข โดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางให้การเคหะดำเนินการแก้ไข หรือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมแก้ปัญหาดังกล่าว


สำหรับในประเด็นการจัดตั้งร้านค้าปลอดอากรและการบริหารจัดการในพื้นที่อาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ ได้ดำเนินการไปแล้วในระดับหนึ่ง ซึ่งสุไหงโก-ลก เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล แต่เนื่องจากการท่องเที่ยวประสบปัญหา เนื่องจากในอดีตสภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่มีความคึกคัก แต่ในปัจจุบันค่อนข้างซบเซา จึงต้องมีแรงดึงดูดด้านการท่องเที่ยว โดยการสร้างการรับรู้ และมีมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสุไหงโก-ลก ซึ่งนายด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก มีการนำเสนอแผนการประชาสัมพันธ์ พักโรงแรมในสุไหงโก-ลก 2 คืน นำใบเสร็จมารับบัตรของขวัญใช้สิทธิ์ร้านค้าปลอดอากร ยกเว้นภาษีไม่เกิน 20,000 บาท ในด้านสิ่งที่จะเร่งผลักดันจะเป็นเรื่องค่าเช่าพื้นที่ของการรถไฟที่จะขอปรับลดเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเป็นพื้นที่พิเศษ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่น สร้างแรงจูงใจ โดยประสานงานร่วมกัน
หลังเสร็จสิ้นการประชุม ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พร้อมคณะได้เดินทางไปยังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างบ้านของสำนักงานเคหะชุมชน จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่รกร้าง เพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น