ยะลา-รองนายกฯจุรินทร์ เครื่องร้อนบินด่วนลง จชต. รับฟังแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับภาครัฐและเอกชน และ เยี่ยมให้กำลังใจคนไทยไร้สัญชาติ !!

0
188

ยะลารองนายกฯจุรินทร์ เครื่องร้อนบินด่วนลง จชต. รับฟังแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับภาครัฐและเอกชน และเยี่ยมให้กำลังใจคนไทยไร้สัญชาติตรวจ DNA พิสูจน์สิทธิรับบัตรประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 20 กรกฎาคม ณ ห้องประชุมน้อมเกล้าชั้น1 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายถาวร เสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะโดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูรเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้

โดยที่ประชุมมีการรับฟังผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมาจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งนี้ในส่วนของ ศอ.บต. พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูรเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวบรรยายสรุปภาพรวมงานพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติการพัฒนา ศอ.บต. ตอนหนึ่งว่า ทิศทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของศอ.บต. ที่ผ่านมา เร่งแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ที่ต้องการมี “ชีวิตที่ดีกว่าโดยแก้ปัญหาความไม่สงบ และการพัฒนาทุกมิติเพื่อยุติความรุนแรง เพื่อตอบโจทย์การมีชีวิตที่ดีสร้างความสงบสุขความเจริญ จากสังคมพหุวัฒนธรรม ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติโดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์นโยบายจากด้านบนเข้ากับความต้องการของประชาชน จากด้านล่างและ บูรณาการกับหน่วยงาน ภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชนแบบไร้รอยต่อ โดยมีกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาคือ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป ที่ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีและกลุ่มที่สองคือกลุ่มผู้เห็นต่างที่มีโอกาสถูกโน้มน้าวต่อต้านรัฐ ซึ่งต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้เห็นว่าสังคมไทยจะให้ชีวิตที่ดีกว่าจากการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจ

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะยังได้พบปะประชาชนที่เดินทางมาตรวจสารพันธุกรรม(DNA) เพื่อพิสูจน์ความเป็นพลเมืองไทยโดยสมบูรณ์ตามโครงการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติ ซึ่งจัดโดย ศอ.บต. ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู และหน่วยงานทุกภาคส่วนอาทิ กระทรวงมหาดไทย ส่วนท้องถิ่นและคณะแพทย์ศาสตร์ มอ. เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร์ ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์หรือบุคคลไร้สัญชาตินั้น อันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ เช่นการตกสำรวจปัญหาสังคม การหย่าร้าง การไม่แจ้งเกิดหรือปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ในอดีตที่ผ่านมา ให้เป็นบุคคลที่มีสถานะเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์และได้รับสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นต่อไป.

โครงการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติด้วยการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มมาตั้งแต่ 20 กันยายน 2559 เมื่อครั้งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งด้วยความห่วงใย ถึงปัญหาของคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียและคนไทยที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร รวมทั้งปัญหาขาดสารอาหาร จึงทำให้เกิดโครงการดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีงบประมาณ .. 2562 ได้กำหนดจัดตรวจพิสูจน์เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติในพื้นที่เป้าหมายจำนวน 1,000 คน

ภาพ/ข่าว มุกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ .ยะลา

แสดงความคิดเห็น