นราธิวาส- สนง.ประถมศึกษา เขต 2 พร้อมคณะฯ ติดตามประเมินผลอาหารกลางวันของนักเรียน

0
29

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 พร้อมคณะกรรมการตรวจติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานอาหารกลางวันของนักเรียน ตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 62


นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 พร้อมคณะกรรมการตรวจติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานอาหารกลางวันของนักเรียน ตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ได้ตรวจเยี่ยมโรงอาหาร และคุณภาพอาหารกลางวัน ของโรงเรียนในสังกัด หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ให้กำชับ ควบคุม และตรวจสอบให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการโครงการอาหารกลางวันด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด และหากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่และผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว อย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนได้ใช้โปรแกรม Thai School Lunch เพื่อวางแผนการจัดอาหารที่มีคุณภาพ ให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และมีกระบวนการนิเทศ ติดตาม กำกับ ประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม นิเทศและประเมินผลการดำเนินงานอาหารกลางวันของนักเรียน ตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ 62 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ผู้แทนสาธารณสุข ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทนเกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริม โดยกำหนดการนิเทศระหว่างวันที่ 11-22 กรกฎาคม 2562
นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 กล่าวว่า วันนี้ได้นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านจือแร และ โรงเรียนบ้านไม้แก่น อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ซึ่งพบว่าได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามมาตรการที่กำหนด หลังจากที่มีข่าวเกี่ยวกับการทุจริตโครงการอาหารกลางวันของเด็กวันนี้ผมจึงได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้ติดตามนิเทศความพร้อมของโรงเรียนดูในเรื่องการเรียนการสอน และดูการเตรียมอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนด้วย ซึ่งรอบนี้ผมได้ส่งให้ประธานศูนย์เครือข่ายแต่ละเครือข่ายที่เป็นตัวแทนของสำนักเขตได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบอาหารกลางวันดูทั้งเรื่องปริมาณดูทั้งเรื่องคุณภาพโดยเฉพาะให้โรงเรียนจัดการตามเมนู Thai School Lunch หรือใกล้เคียงและให้ดูในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบถูกต้องเพื่อป้องกันการทุจริต และตอนนี้ผมได้ข้อมูลของประธานแต่ละพื้นที่แล้วและจะรายงานไปยัง สปฐ.ต่อไป

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น