สพป.ยะลา เขต 3 จัดอบรมสร้างสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งโรงเรียน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนและนักเรียนให้เกิดทักษะกระบวนคิดอย่างเป็นระบบ

0
619

สพป.ยะลา เขต 3 จัดอบรมสร้างสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งโรงเรียน (Coding at School) เพื่อพัฒนาครูผู้สอนและนักเรียนให้เกิดทักษะกระบวนคิดอย่างเป็นระบบ

นายโกมุท  รุยอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งโรงเรียน(Coding at School) เพื่อพัฒนาครูผู้สอนและนักเรียนของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทั้ง 9 โรงให้มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในหลักสูตรวิทยาการคำนวณของกลุ่มวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงเทคโนโลยีดีจิทัลสู่ผู้เรียนและเกิดทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน  70 คน โดยมีนายวัชระ  จันทรัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษากล่าวรายงาน    ห้องประชุมบาลา  ฮาลาอาคาร 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา

นายโกมุท  รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3  กล่าวว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรวิทยาการคำนวณของกลุ่มวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีดีจิทัลสู่ผู้เรียนในการวางรากฐานของการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะนำประเทศไปสู่การพัฒนาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เชิงประจักษ์มากขึ้นจึงได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะการประยุกต์สร้างสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในการพัฒนาควบคุมหุ่นยนต์  รวมถึงเป็นแกนนำและเป็นที่ปรึกษาของเพื่อนครูนักเรียนในสถานศึกษาได้นอกจากนี้เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความตื่นตัวและมีความสุขในการเรียนรู้ทั้งนี้ขอขอบคุณ นายฆบฝาด  หีมหวัง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านลำชิงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต3 ที่ได้มาถ่ายทอดความรู้ทักษะการจัดทำโปรแกรมมิ่งให้กับนักเรียนและคาดว่าครูผู้สอนและนักเรียนจะนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในโรงเรียนและเครือข่ายโรงเรียนต่อไป

ด้านเด็กชายธฤต  มีบุญลาภ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/1 โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)   กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจที่ได้เป็นตัวแทนของโรเงรียนเข้ารับการอบรม Coding at School ในครั้งนี้ ทำให้ผมได้เรียนรู้การติดตั้งโปรแกรม  การใช้โปรแกรมScratch และการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์  ซึ่งในโปรแกรมมีให้ผมได้คิดวิเคราะห์ในการออกแบบดีไซน์มากมายผมจะนำสื่อที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปสอนให้เพื่อนๆในชั้นเรียนของผมอีกด้วย.

ภาพ/ข่าว เกสรี ตอกอ ปชส. สพป.ยะลา เขต3

แสดงความคิดเห็น