ปัตตานี-ผต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงเก็บผลผลิตปลาสลิดดอนนากับเกษตรกร

0
1118
ปัตตานี-ผต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงเก็บผลผลิตปลาสลิดดอนนากับเกษตรกร

ปัตตานี-ผต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงเก็บผลผลิตปลาสลิดดอนนากับเกษตรกร

ผู้สื่อข่าวปัตตานีรายงานวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ .บ้าน นายเจริญ ทองปล้องโต ม.1 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 7 ได้เดินทางลงพ้นที่ร่วมเก็บผลผลิตปลาสลิดดอนนา ร่วมกับกลุ่มแปรรูป  และพบปะกับกลุ่มแปรรูปปลาสลิดดอนนา

โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี ทดลองการเพาะเลี้ยงปลาสลิดในพื้นที่รับผิดชอบ 197 ไร่ ตั้งแต่ปี 2538 นำผลการทดลองไปให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงและแปรรูป แต่ผลงานยังอยู่ในวงจำกัด เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัย และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ต่อมา ปี 2560 ได้สนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดส่งเสริมการเลี้ยงปลาสลิดดอนนาแบบพัฒนาเกษตรกร 40 ราย แต่ประสบปัญหาอุทกภัย มีเกษตรกรเพียง 1 ราย คือ นายเจริญ ทองปล้องโต ที่สามารถผลิตปลาสลิดดอนนาครบวงจรได้ คือ เพาะพันธ์ เลี้ยง แปรรูป และการตลาด นำไปสู่การตั้งกลุ่มเลี้ยงปลาสลิดดอนนาบ้านนาเกตุ มีสมาชิกรวม 19 ราย และเป็นกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพรูปแบบใหม่ ในรูปแบบการร่วมกลุ่มเกษตรกรเพื่อดำเนินกิจกรร

โดยการจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงปลาสลิดดอนนาบ้านนาเกตุ มีสมาชิก 31 ราย และเป็นกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ รูปแบบใหม่ มีการนำร่องทดลองเลี้ยงปลาสลิดในนาข้าว และมีการตั้งกลุ่มแปรรูปโดยใช้เครื่องอบ ซึ่งตลาดในจังหวัดปัตตานียังมีความต้องการปลาสลิดแดดเดียว ปีละ 5,000 กิโลกรัม และยังสามารถส่งไปยังตลาดต่างจังหวัดด้วย

ข่าว ส.ปชส.ปน. และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี