ชาวนราธิวาสร่วมใจหล่อเทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

0
85

เมื่อวานนี้ ที่วัดบางนรา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและนักเรียนร่วมในครั้งนี้ กว่า 300 คน


สำหรับการกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดนราธิวาสโดยเทศบาลเมืองนราธิวาส ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส สำนักงานสำนักพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาและส่งหล่อเทียนพรรษา เนื่องจากวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เป็นวันอาสาฬหบูชา และวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เป็นวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญ ของพระพุทธศาสนา จึงได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวกับ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา โดยกำหนดจัดให้มีกิจกรรม หล่อเทียนพรรษาจำนวน 9 ต้น เทียนพรรษาของส่วนราชการต่างๆจำนวน 19 ต้นพิธีถวายเทียนพรรษาให้กับวัดและอำเภอต่างๆจำนวน 19 วัด 1.เพื่อให้ พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศล นายสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป
นายธรรมรงค์คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงพระพุทธองค์เทศนา ประกาสัจธรรม ที่พระองค์ตรัสรู้ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ สรรพสัตว์ทั้งหลาย และถือเป็นวันแรกที่บังเกิดพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นคือพระอัญญยโกณฑัญญะวันอาสาฬบูชา ถืนเป็นวันแรกที่บังเกิดครบเป็นพระรัตนตรัย คือพระพุทธรัตนพระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะ


วันเข้าพรรษาเป็นวันพระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปกันว่า จำพรรษา เมื่อวันสำคัญดังกล่าวข้างต้นเวียนมาถึง เหล่าพุทธศาสนิกชน จึงถือโอกาสอันเป็นกุศลบูชาพระรัตนตรัย ด้วยการถวายเทียนพรรษา ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน สมาทานศีล เข้าวัดฟังธรรม และเจริญภาวนา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพุทธอันประเสริฐสุข ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อไป
ข่าว.กรียา เต๊ะตานี ทีมข่าว@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น