ยะลา-สพป.เขต 3 เดินหน้าตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันเชิงประจักษ์ในสถานศึกษา

0
50
ยะลา-สพป.เขต 3 เดินหน้าตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันเชิงประจักษ์ในสถานศึกษา

ยะลา-สพป.เขต 3 เดินหน้าตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันเชิงประจักษ์ในสถานศึกษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 10 กรกฎาคม 2562 นายโกมุท รุยอ่อน   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เดินหน้าลงตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสพฐ.  9 ประเด็น และ  ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันจำนวน 5 โรง ประกอบด้วย ร.ร. บ้านใหม่ (วันครู 2503) ร.ร. บ้านปะเด็ง  ร.ร.บ้านอัยเยอร์เวง ร.ร.บ้านธารมะลิ และร.ร.บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) พร้อมจัดทีมงานลงตรวจสอบเฝ้าระวังการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันเชิงประจักษ์สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด เน้นคุณภาพอาหารต้องครบ  5 หมู่ ตามโปรแกรม Thai School Lunch ปริมาณอาหารต้องเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน กระบวนการจัดหาวัตถุดิบต้องมีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล อย่างเคร่งครัด อุปกรณ์ประกอบอาหารต้องสะอาด จัดเก็บในที่ๆเหมาะสมอ และเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน

นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า ตามที่สพฐ. มีนโยบายจุดเน้นในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน ให้มีประสิทธิภาพ และลงตรวจสอบตรวจสอบทุกโรงเรียน นั้น ในส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดินหน้าแบ่งทีมงานออกเป็น 4 ชุดเพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังโรงเรียนตามโซนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 6 ศูนย์ จำนวน 32  โรงเรียนในอำเภอเบตงและธารโตให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์ เน้นตรวจสอบเชิงประจักษ์  ร่องรอยเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย  จัดซื้อจัดจ้าง  สอบถามผู้ปกครองที่อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้โรงเรียน และนักเรียน จากการสอบถามพบว่า โรงเรียนดำเนินการเป็นไปตามหลักทุพโภชนาการ ยึดเมนูตามโปรแกรม Thai School Lunch เป็นหลัก  มีการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเป็นปัจจุบัน  และ  ฝากเน้นย้ำความสะอาดด้านสถานที่ บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร เช่น น้ำอุปโภคบริโภค ที่ล้างจาน ที่คว่ำจาน เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้ติดตามนโยบายสพฐ.  9 ประเด็น  รับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายของโรงเรียนบ้านปะเด็ง   พบว่าโรงเรียนสามารถรักษามาตรฐานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในระดับเป็นที่พอใจมาก มีการพัฒนานวัตกรรมและนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ PADENG MODEL

ส่วนโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง  พบว่ามีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  Active learning   โดยการสอนบูรณาการสะเต็มศึกษา ส่งเสริมการมีงานทำ   มีอาชีพสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ที่สำคัญความก้าวหน้าในการพัฒนาบันได 4 ขั้น MODEL แก้ไขการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็นด้วยการแจกลูกให้ผูกจำ อ่านคำ ย้ำวิถี คัดลายมือซ้ำอีกที เขียนคำบอกทุกชั่วโมง รวมถึง โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่พัฒนาถังขยะพูดได้เมื่อนักเรียนทิ้งขยะลงถังจะมีเสียงพูดว่า ขอบคุณค่ะ/ขอบคุณครับ  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับผู้เรียน  ตลอดจนจักรยานรถน้ำต้นไม้  ภายใต้กิจกรรมเกษตรในโรงเรียนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน อย่างไรก็ตามก็ฝากโรงเรียนได้พิจารณาการจัดทำ MOU กับหน่วยงานการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพของผู้เรียน สนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 การจัดทำฐานข้อมูล Big Data ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ และให้ผู้บริหารสถานศึกษาปรับวิธีการทำงานใหม่ด้วยการสังเกตการสอนในห้องเรียน ลงเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นต่อไป
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี
โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

แสดงความคิดเห็น