ปัตตานี-จเรตำรวจแห่งชาติฯ เปิดโครงการศาสนิกสัมพันธ์ 3 ศาสนา สร้างสันติสุข จชต.

0
136
ปัตตานี-จเรตำรวจแห่งชาติฯ เปิดโครงการศาสนิกสัมพันธ์ 3 ศาสนา สร้างสันติสุข จชต.

ปัตตานี-จเรตำรวจแห่งชาติฯ เปิดโครงการศาสนิกสัมพันธ์ 3 ศาสนา สร้างสันติสุข จชต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ โรงแรม ซี. เอส. ปัตตานี  อ.เมือง จ.ปัตตานี พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดโครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องศาสนาด้านศาสนิกสัมพันธ์ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ร่วมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของข้าราชการตำรวจ และบุคลากรของรัฐ ต่อผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาต่างๆ เพื่อสร้างการเรียนรู้ในความหลากหลายของวิถีชีวิต  วัฒนธรรมและชุมชน

โดย มี ประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยประธานฝ่ายอิสลาม อาจารย์มูฮัมหมัด อาดำ เลขาธิการสภาอูลามาอ์จังหวัดปัตตานี และ  ประธานฝ่ายคริสต์ มุขนายก ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เลขาธิการสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย  ผู้แทน 3 ศาสนา   ร่วมกล่าวความสำคัญของการอยู่ร่วมกันของแต่ละศาสนา    มี  ผู้แทนศาสนาพุทธ (พระภิกษุสงฆ์) ผู้แทนศาสนาคริสต์ ผู้แทนศาสนาอิสลาม ข้าราชการตำรวจและข้าราชการทหาร ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (บาบอ)  รวม ๑๐๕ คน ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีระยะเวลาดำเนินการ ๓ วัน ๒ คืน  ระหว่างวันที่ ๙–๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรตำรวจแห่งชาติ ฯ กล่าวว่า ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการศาสนิกสัมพันธ์  สร้างสันติสุข  ขึ้น  โดยผู้เข้ารับการอบรม   ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับหลัก คำสอนและหลักปฏิบัติของแต่ละศาสนา ทั้ง 3  ศาสนา ศาสนา พุทธ ศาสนาอิสลาม และ ศาสนา คริสต์ เข้าใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อการ อยู่ร่วมกันอย่างสันติ  โดยเชื่อว่า เมื่อผู้อบรมมีโอกาสเรียนรู้  แล้วจะเปิดใจยอมรับ มองเห็นความเหมือนในความแตกต่าง เข้าใจและเคารพในเหตุและผล  ของวิธีปฏิบัติในแต่ละศาสนา จะทำให้คนมีการรับฟัง เข้าใจ และเรียนรู้ ที่จะสื่อสารหรือปฏิบัติที่ดีต่อกัน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี  กับผู้คนที่ นับถือศาสนาอื่นๆ ในพื้นที่ อีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น