ปัตตานี-โรงเรียนบ้านช่องแมวโชว์ผลงานรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ 2562

0
459

ปัตตานีโรงเรียนบ้านช่องแมวโชว์ผลงานรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ  2562

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนบ้านช่องแมว .สายบุรี .ปัตตานี นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต3 พร้อมด้วย นายอุดม ชูอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องแมว ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงบุคลากรในเขตพื้นที่ฯ คณะครูและนักเรียนร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันปีงบประมาณ2562 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ซึ่งได้ออกเดินทางลงพื้นที่ประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนที่ผลการประเมินเอกสารผลงานอยู่ในระดับดีเด่นมีผลการประเมิน120 คะแนนขึ้นไปซึ่งโรงเรียนบ้านช่องแมวเป็น1 ใน10 โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ที่ผ่านการคัดเลือกรอบประเมินเอกสารแล้วการประเมินครั้งนี้ เพื่อให้ได้โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันที่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์ตามเกณฑ์การประเมินและเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนในเครือข่าย โดยมี นายปราโมทย์ แก้วสุข เป็นประธานและคณะกรรมการประเมินฯประกอบด้วย นางสาวจิราพร สุวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปิงสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอนเขต1 นางปาลีวรรณ สิทธิการ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านประดู สังกัด สพป.สงขลา เขต1 นางสมจิต ทองเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง สังกัด สพป.พัทลุง เขต1 และนางอัณชลี แจ่มผล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพฐ. ซึ่งเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 ด้านได้แก่

ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ ด้านการดำเนินงานอาหารกลางวันด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่าย และด้านผลผลิตผลลัพธ์จากการดำเนินงานเกี่ยวกับเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนนั้นมีการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ แต่ด้วยต้นทุนค่าอาหารได่สำเร็จรูปที่ค่อนข้างสูงจึงได้คิดค้นสูตรการทำอาหารไก่ลดต้นทุนและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรที่สนใจอีกด้วย นอกจากนี้โรงเรียนบ้านช่องแมวยังได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดปัตตานีให้ดำเนินการแปลงรวบรวมพันธุ์กล้วยในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(อพ.สธ.) และได้นำวัตถุดิบมาผลิตกล้วยเส้นทรงเครื่องมี3 รสชาติด้วยกันได้แก่รสเค็มรสปาปริก้าและรสสาหร่าย

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต3 กล่าวว่า วันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านช่องแมวในการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันปีงบประมาณ 2562 จากการลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านช่องแมวหลายครั้งพบว่าโรงเรียนสามารถดำเนินโครงการอาหารกลางวันได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ ห้องครัวและโรงอาหารสะอาดมีการทำเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอย่างครบวงจรปลูกพืชผักผลไม้เลี้ยงไก่ไข่และปลาดุกเป็นต้น  มีอาหารเช้าให้กับนักเรียนทุกวันเป็นการแบ่งเบาภาระพ่อแม่ยังทำให้นักเรียนมาถึงโรงเรียนเช้านอกจากนี้โรงเรียนบ้านช่องแมวยังเป็นโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้(โรงเรียนพักนอน) อีกด้วยตึงขอเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนผ่านการประเมินฯครั้งนี้.

ภาพ/ข่าว มนทิชา แวซอเหาะ ปชส. สพป.ปัตตานีเขต 3

แสดงความคิดเห็น