ปัตตานี-ติดตามโครงการแก้ปัญหาความยากจน จชต.และการดำเนินงาน อส.เกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล

0
525
ปัตตานี-ติดตามโครงการแก้ปัญหาความยากจน จชต.และการดำเนินงาน อส.เกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล

ปัตตานี-ติดตามโครงการแก้ปัญหาความยากจน จชต.และการดำเนินงาน อส.เกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ .ห้องสะบารัง 2  โรงแรมซีเอสปัตตานี   อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายพรศักดิ์  สังขพงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี   เปิดการประชุม  เชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และติดตามการดำเนินงานของอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล  จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยเน้นให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นายพรศักดิ์  สังขพงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี  กล่าวว่ากลุ่มเป้าหมายโครงการฯ จั งหวัดปัตตานีมีข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (ด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์) จากฐานข้อมูลครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี พ.ศ. 2560  (เกณฑ์ 38,000 บาท/คน/ปี) ของกระทรวงมหาดไทย (มท.)  และฐานข้อมูลผู้ยากจน/รายได้น้อย ปี พ.ศ. 2560    ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จำนวน 2,970 ราย และได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการดังกล่าวโดยใช้กลไกอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ ระดับตำบล จังหวัดปัตตานี สำรวจคัดกรองเกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 889 ราย และมีเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ด้านเกษตรกรรมการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 781 ราย

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้   เพื่อติดตามเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมองค์     ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเกษตรกรผู้ยากจน ผู้มีรายได้น้อยและอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล ในพื้นที่ 12 อำเภอของจังหวัดปัตตานีเข้าร่วม

ทีมข่าว @ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี