ปัตตานี-ปภ.จัดพิธีสวนสนาม อปพร.ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน

0
83
ปัตตานี-ปภ.จัดพิธีสวนสนาม อปพร.ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน

ปัตตานี-ปภ.จัดพิธีสวนสนาม อปพร.ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัดปัตตานี     เป็นประธานการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร. และ พิธีสวนสนาม โดยมี   รองผู้ว่าราชการ จ.ปัตตานี  หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ผู้บริหารศูนย์ อปพร. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ผู้นำ อปพร. จากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกอำเภอ จำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม

นายอำนาจ ผลมาตย์ ผู้ช่วยผุ้อำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัดปัตตานี  กล่าวว่า ปัจจุบัน อปพร. ถือเป็นพลังภาคประชาชนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนผลักดันนโยบายของรัฐบาล ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยผนึกกำลังกับส่วนราชการ ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น อดทน และเสียสละเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสร้างความปลอดภัยให้กับสังคม ทั้งภาวะปกติและเมื่อเกิดภัย และสนับสนุนนโยบายสำคัญอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ได้แก่ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชาติ กิจกรรมรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนถนน การรณรงค์กำจัดผักตบชวาเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง อีกด้วย

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เดินตรวจเยี่ยมแถวกำลังพล อปพร.เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและเข้มแข็งต่อไป

ทีมข่าว จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น