สพป.ยล.3 ร่วมงานวันครูศึกษาธิการฮูลูเปรัค มาเลเซีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านการศึกษา

0
51

สพป.ยล.3 ร่วมงานวันครูศึกษาธิการฮูลูเปรัคมาเลเซีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านการศึกษา

วันที่ 2 กรกฎาคม เวลา 08.00 . นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3 พร้อมด้วยประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง6 ศูนย์ประกอบด้วย ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอัยเยอร์เวง ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษายะรม ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาเนาะแมเราะ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาธารคีรี ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารวงข้าว ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอราวัณ และบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูของ

สำนักงานศึกษาธิการอำเภอฮูลูเปรัค ประเทศมาเลเซีย เพื่อร่วมแสดงความยินดีและและมอบของที่ระลึกเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและครูในความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนด้านการศึกษาในอนาคตต่อไปโดบมีดาโต๊ะไซนุนฟาดซีบินฮายีปีฮารูดินที่ปรึกษาพิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดหอประชุมกองพัน18 PGA เปิงกาลันฮูลูรัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย

นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยะลา เขต3 ได้กล่าวว่า ในการเข้าร่วมงานวันครูของอำเภอฮูลูเปรัคประเทศมาเลเซียครั้งนี้ ได้เห็นรูปแบบการจัดการงานและการให้ความสำคัญกับครู ในการของการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้เกษียณที่มาเป็นแบบอย่างให้กับครูรุ่นใหม่ พร้อมทั้งได้พูดคุยในประเด็นการแลกเปลี่ยนนักเรียนวัฒนธรรมและศึกษาดูงานด้านวิชาการต่อไป.

แสดงความคิดเห็น