นราธิวาส-กอ.รมน.พัฒนาชุมชน สานต่อโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริฯ

0
31
นราธิวาส-กอ.รมน.พัฒนาชุมชน สานต่อโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริฯ

นราธิวาส-กอ.รมน.พัฒนาชุมชน สานต่อโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์การศึกษาการพัฒนา พิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นาวาเอกวรพล สิทธิจิตต์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการสร้างคน พัฒนาชุมชน เพื่อสานต่อโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ โดยมี นายะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17 นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ร่วมโครงการในครั้งนี้

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้จัดกิจกรรมโครงการสร้างคน พัฒนาชุมชน เพื่อสานต่อโครงการพระราชดำริระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้เป็นกลางวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสานต่อโครงการพระราชดำริเป็นการต่อยอดการสร้างคนในชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถ ในเรื่องต่างๆทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ พร้อมการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก
ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชทานพระราชดำริ ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้และกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกล พระบาทสมเก็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรลงกรณ์ มหิศรภูมิพลราชวรากูร กตติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรรชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงตระหนัก เป็นอย่างดียิ่ง ในคุณค่าแนวพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของรัชกาลที่ 9 ทั้งแนวทางเกษตร ทฤษฎีใหม่ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะยึดแนวทางพระราชดำรินี้ เป็นแสงส่องนำทางตามรอยพระราชปณิธาน เพื่อ เป็นการสื่อสารรักษาและต่อยอดช่วยเหลือให้ปวงประชาเข้มแข็ง พระราชทานความสุขให้กลับคืนสู่พื้นแผ่นดินไทยอย่างมั่นคงสถาวรต่อไป

ข่าว.กรียา เต๊ะตานี จ.นราธิวาส ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น