สพป.ปัตตานี เขต 3 ไม่ทนต่อการทุจริต“ZERO TOLERANCE”

0
80

สพป.ปัตตานี เขต3 ไม่ทนต่อการทุจริต“ZERO TOLERANCE”

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติราชการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีให้แก่บุคลากรในเขตพื้นที่ฯและมอบเกียรติบัตรให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีมีความประพฤติดีคนดีศรีตานี3” ได้แก่ นางอ้อยใจ ปฏิวัติ พนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักการภารโรง นายสมคิด  วงศ์บุหลัน อัตราจ้าง ตำแหน่งนักการภารโรง และนายซอบือรีตาปูเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยมีนางศิราณีปัตตานีนักวิชาการชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรรมทั้งสิ้น 82 คนประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปัตตานี เขต3

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรได้เรียนรู้และตระหนักในความสำคัญของชาติคุณค่าคุณประโยชน์ขององค์ประกอบต่างๆ ที่สร้างความเป็นชาติมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์แก้ปัญหาและพัฒนาให้สิ่งเหล่านี้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนและเสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยมให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหลักธรรมาภิบาลมีมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมความคุ้มค่าคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญรวมทั้งสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริตในราชการรวมทั้งสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามทุจริตในราชการ โดยมี นายปิยะพรมณีรัตน์ ข้าราชการบำนาญเป็นวิทยากรบรรยายห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต3

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต3 กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมอบรมครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้และตระหนักในความสำคัญในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเสริมสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลมีมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมความคุ้มค่าคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งควบคู่กับการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพร้อมฝากให้บุคลากรทุกคนมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและผู้รับบริการของสพป.ปัตตานีเขต3 อย่างยุติธรรมและเกิดความประทับใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น