ยะลา- สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแปรรูปผล ผลิตภัณฑยางพารา ชิ้นใหม่ ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย เพิ่มมูลค่ายางพารา

0
122

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง กลุ่มเกษตรกร ทําสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชีบริษัทภาภรอัณณ์จํากัด ภายใต้แบรนด์วัสดุดีจัดเปิดตัว ผลิตภัณฑ์ยางพารา “แผ่นยางพาราปูพื้นผิวต่างสัมผัสสําหรับคนพิการทางการเห็น” อย่าง เป็นทางการ โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุฑุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ซึ่งจาก ผลกระทบด้านราคายางพาราผันผวน ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนยางต้องเผชิญกับ ความเสี่ยงหลายๆ ปัจจัย

รัฐบาลจึงได้มีการส่งเสริมให้มีการใช้ยางภายในประเทศมากขึ้นและ ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า ยางพารา ทําให้ภาครัฐจึงต้องเข้ามาแทรกแซงกลไกลตลาดยางพาราผ่านการใช้นโยบายต่างๆ ของรัฐบาล บริษัท ภาภรอัณณ์จํากัด เป็นหนึ่งที่เห็นความสําคัญของยางพาราและอยากมีส่วน ร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง เห็นว่าก้าวสําคัญที่จะตอบสนองนโยบายรัฐบาล เพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรงนั้นสามารถทําได้โดยการการสนับสนุนพัฒนา ศักยภาพการผลิต และการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ ให้เป็นชิ้นงานที่โดดเด่นนํา ออกจําหน่ายได้ แทนที่จะมุ่งขายเพียงวัตถุดิบเพียงอย่างเดียว ซึ่งองค์ประกอบที่สําคัญที่สถาบัน เกษตรกรชาวสวนยางจะต้องรู้และเข้าใจ คือต้องศึกษาและ ผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล เน้น การพัฒนาคุณสมบัติบางประการที่มีอยู่ในยางพาราให้มีความโดดเด่นและแตกต่างมีคุณภาพที่ ดีกว่า เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทั้งในประเทศและส่งออกจําหน่ายไปต่างประเทศได้ ผลิตภัณฑ์ แผ่นยางพาราปูพื้นผิวต่างสัมผัสสําหรับคนพิการทางการเห็น เป็นผลงานวิจัย และพัฒนาร่วมระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ บริษัท ภาภรอัณณ์จากํ ัด สถาบันเกษตรกรทาสวนยาง ํ และผลิตภัณฑ์ยางตาชี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการกากํ ับดูแลของการยางแห่ง ประเทศไทย ซึ่งผลิตภณฑั ์ยางพาราชิ้นนี้ มีจุดเด่นที่ผลิตจากยางพาราธรรมชาติ 100 % ไม่ใช้ วัตถุดิบที่ทําจากพอลิเมอร์ปิโตรเคมีอย่างยางสังเคราะห์และเทอร์โมพลาสติก

ตลอดจนวัสดุที่เป็น คอนกรีต หรอบล ื ็อกซีเมนต์ซึ่งมีความแข็งที่สูงกว่า โดยข้อดีของยางธรรมชาติมีความยดหย ื ุ่นสูง ช่วยลดการสะเทือนของผู้นั่งรถเข็น วลแชร ี ์ มีแรงเสียดทานของพื้นผิวแผ่นยางมาก ชวยป ่ ้องกัน การลื่นไถลได้ดี มีความทนทานต่อการขัดสีเหมาะกับการใชงานในท ้ ี่สาธารณะ มีเฉดสีของวัสดุ หลากหลาย สวยงาม เป็นเนื้อสีเดียวกนทั ั้งชิ้น และรองรับการออกแบบได้หลายคุณลักษณะ เป็น วัสดุทึบน้ํา ไม่ดูดซึมน้ําและสิ่งสกปรก ทําความสะอาดได้ง่าย เสริมประสิทธิภาพที่โดดเด่นโดย ผสมสารต้านทานการลามไฟ เพื่อใช้ติดตั้งในอาคารได้และมีสารป้องกันจุลชีพเพื่อลดการสะสมตัว ของเชื้อโรคได้ดี ดังนั้น ความสําเร็จในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ในการ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มมูลค่ายางพาราให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรชาวสวนยาง และถือ เป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและราชการเพื่อพัฒนาและสร้างความ ยั่งยืนให้กับยางพาราต่อไป คุณบุปอร ชวัลชาณัฐดา ผู้บริหาร บริษัท ภาภรอณณั ์จํากัด ผู้จําหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านวัสดตกแต ุ ่งอาคาร ภายใต้แบรนด์วัสดุดี WASSADUDEE กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนนอกจาก ี้ จะช่วย นาผลจากการว ํ ิจัยและพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สามารถนําจําหน่ายให้กับ ตลาดในประเทศ และต่างประเทศ ยังช่วยเสริมสร้างสนับสนุน ผู้วิจัย เสริมความมั่นใจด้านการ ผลิตของสถาบันเกษตรกร เพื่อเปลี่ยนแนวความคิดขายแต่วัตถุดิบ หันกลับมามุ่งมั่น พัฒนาเป็น สินค้าอย่างจริงจัง ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาราคายางพาราท่ตกต ี ่ํา และเป็นพืชเศรษฐกิจหลักทางภาคใต้ ให้ได้ ผลิตภัณฑ์ได้อนุมัติเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ในบัญชีนวตกรรมไทยแล ั ้วเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ “แผ่นยางพาราปูพื้นผิวต่างสัมผัสสําหรับคนพิการ ทางการเห็น” ชื่อรุ่น PARATI ยี่ห้อ STD TILES ซึ่งจัดจําหน่ายโดย วัสดดุ ี WASSAUDEE ท่าน สามารถชมสินค้าได้ที่ WWW.WASSADUDEE.COM

ข่าว มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น