ผอ.สพป.ยล.3 นำทีมงานคกก.และลูกเสือเนตรนารี 240 คน ร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ

0
87

ผอ.สพป.ยล.3 นำทีมงาน คกก.และลูกเสือเนตรนารี 240 คนร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ ลูกเสือจิตอาสาทำความดีรวมใจภักดีเทิดไท้องค์ราชัน” ภาคใต้

เมื่อเร็วๆนี้ นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3 นำคณะลูกเสือเนตรนารี ผู้กำกับลูกเสือและคณะกรรมการค่ายย่อยร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกลูกเสือจิตอาสาทำความดีรวมใจภักดีเทิดไท้องค์ราชันระหว่างวันที่16 – 20 มิถุนายน2562 โดยมี พล..สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงานมีผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม อาทิ นายอดินันท์ ปากบาราผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี, นายวีรนันท์เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายการุณสกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ศึกษาธิการภาค5,6,7, ศึกษาธิการจังหวัด, ผู้แทนหน่วยงาน, คณะกรรมการจัดงาน, ผู้บังคับบัญชาฯและลูกเสือเนตรนารีในภาคใต้และภาคใต้ชายแดนตลอดจนลูกเสือจากประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียและบรูไนดารุสซาลามเข้าร่วมงานชุมนุมจำนวน 13,620 คน ที่สนามกีฬาติณสูลานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา

พล..สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา  (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) กล่าวว่ากิจกรรมงานชุมนุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและน้อมนำพระบรมราโชบายไปสู่การปฏิบัติ โดยผ่านกิจกรรมลูกเสือซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยที่ได้ทรงมีคุณูปการต่อประชาชนชาวชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้ พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานานัปการ ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมทรงกอบกู้และรักษาเอกราชของชาติไทยด้วยความกล้าหาญและเสียสละทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้อยู่เย็นเป็นสุขทรงทะนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความเจริญมั่นคงก้าวหน้าในด้านต่างๆ ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกทรงทะนุบำรุงศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงเป็นสถาบันสูงสุดของชาติ เป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดีเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติได้มีความรู้รักสามัคคีอย่างเข้มแข็ง

พล..สุรเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า การชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้นอกจากจะมีลูกเสือเนตรนารีจากจังหวัดต่างรวม14 จังหวัด แล้วยังมีลูกเสือจากมิตรประเทศมาร่วมงานอีกจำนวน550 คนจึงนับเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะได้ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกันได้เชื่อมความสัมพันธ์อันดีตลอดจนได้มีโอกาสแสดงถึงไมตรีจิตของคนไทยจึงขอให้แสดงออกถึงความเป็นเจ้าภาพที่ดีมีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แสดงออกให้ประเทศเพื่อนบ้านได้เห็นว่าคนไทยมีอัธยาศัยดีมีความเต็มใจและมีความพร้อมที่จะพัฒนาความเจริญก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งไปด้วยกัน

ด้าน นายโกมุท  รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3  กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้นำทีมงานคณะกรรมการค่ายย่อยและลูกเสือเนตรนารีจำนวน12 หมู่รวมทั้งสิ้น240 คน  เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมครั้งนี้เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือพร้อมให้ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรมสร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกันเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตเสริมสร้างจิตอาสาและการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเพื่อเป็นการเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมภายในค่ายที่กำหนดจัดขึ้นตามฐานต่างลานสระบัว, แหลมสนอ่อนและชายหาด, เขาตังกวนและเขาน้อย, ลานแข่งว่าวและสะดือพญานาค, สนามกีฬาติณสูลานนท์สถาบันทักษิณคดี, มหาวิทยาลัยทักษิณและสวนสัตว์สงขลา  ประกอบด้วย2 กิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมแรก  กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือกิจกรรมสวนสนามและกิจกรรมในค่ายลูกเสือ5 วัน4 คืนกิจกรรมที่2 กิจกรรมขยายผลของกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นงานชุมนุมครั้งนี้แล้วลูกเสือเนตรนารีที่เข้าร่วมชุมนุมต้องไปขยายผลชักชวนเพื่อนลูกเสือไม่น้อยกว่า10 คนร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ของตนเองไม่น้อยกว่า5 ครั้งภายในระยะเวลา3 เดือน(กรกฎาคมกันยายน2562) โดยให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับรองการปฏิบัติงานเมื่อปฏิบัติงานจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดให้สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อขอรับแบดจ์ลูกเสือจิตอาสาทำความดีรวมใจภักดีเทิดไท้องค์ราชันต่อไป

ในส่วนนายมารุต  รามแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหม่(ประชาอุทิศ2519) เผยว่าตนได้นำกองลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติลูกเสือจิตอาสาทำความดีรวมใจภักดีเทิดไท้องค์ราชันภาคใต้ในครั้งจำนวน1 กองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรมสร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกันเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตเสริมสร้างจิตอาสาและการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย.

ภาพ/ข่าว เกสรี ตอกอ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพป.ยะลา เขต 3

แสดงความคิดเห็น