ปัตตานี -13 ปี มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ มอบทุนการศึกษาเยาวชน ปลายด้ามขวานที่ได้รับกระทบเหตุความไม่สงบ จชต.

0
85
ปัตตานี -13 ปี มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ มอบทุนการศึกษาเยาวชน ที่ได้รับกระทบเหตุความไม่สงบ จชต. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในพื้นที่ปลายด้ามขวาน

ปัตตานี -13 ปี มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ มอบทุนการศึกษาเยาวชน ปลายด้ามขวานที่ได้รับกระทบเหตุความไม่สงบ จชต. 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า    เมื่อวันนี้   ( 21 มิถุนายน 2562 )  ที่ ห้องน้ำพราว 1 โรงแรม ซี เอส ปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี     พลเอก วินัย ภัททิยกุล  ประธานมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ   ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 57 ทุน ทุนละ 10,500 บาท แก่เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้     โดยมี       นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง   ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.  (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)  ตลอดจนผู้แทนจากแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้แทนจากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 จังหวัดสงขลา ผู้แทนจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ผู้แทนจากตำรวจตระเวนชายแดน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีพร้อมร่วมมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย

พลเอก วินัย ภัททิยกุล ประธานมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ กล่าว่า การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ได้ดำเนินการเป็นปีที่ 13 ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งพุทธและมุสลิมให้มีโอกาสเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างพลังใจในการศึกษาต่อ รวมทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัว ทำให้เยาวชนเกิดทัศนคติที่ดี และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศต่อไปในอนาคต

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในครั้งนี้มีเยาวชนที่ได้รับผลกระทบฯ ที่ผ่านการพิจารณาจากเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ มีจำนวนทั้งสิ้น 57 ทุน รวมเงินทุนการศึกษาที่มอบทั้งสิ้น จำนวน 598,500 บาท โดยมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ ได้ร่วมกับสตรีเยาวชนและครอบครัว มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย และเครือข่ายผู้นำสตรี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมจัดขึ้น

ทั้งนี้ มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ เป็นมูลนิธิเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนหน่วยงาน เพื่อช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และครอบครัว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เผยแพร่ พัฒนาและยังได้ส่งเสริมจัดกิจกรรมแก่หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องใน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายอีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น