นราธิวาส- คณะศิลปศาสตร์ มนร. สอนเสริมพิเศษภาษา แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 จชต. 4 ภาษา อังกฤษ จีน มลายู และไทย

0
168

ณ ห้องประชุมวชิรอำไพ ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมืองนราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ “สอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” และโครงการ “จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพศูนย์ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการพัฒนากำลังคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมพัฒนาศูนย์ภาษาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 26 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ คณะครู นักเรียน ร่วมโครงการ กว่า 480 คน จาก 58 โรงเรียน


อาจารย์วันชัย แก้วหนูนวล คณบดีคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ โดยการมุ่งเน้นการสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตววษที่ 21 โดยครอบคลุมทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะด้านศิลธรรม จรรยาบรรณ รวมทั้งทักษะภาษาต่างประเทศ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาทักษะภาษา เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอย่างหลากหลาย สามารถนำภาษามาใช้ในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตามบริบทต่างๆผ่านกิจกรรม ผ่านการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อันเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่


คณะศิลปะศาสตร์ จึงได้จัดโครงการ “สอนเสริมภาษาต่างประเทศแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และโครงการ “จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพศูนย์ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการพัฒนากำลังคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” กิจกรรมพัฒนาศูนย์ภาษาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการให้ภาษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดสอนเสริมทักษะทางภาษา 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาจีน และภาษาไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศให้แก้เยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามลายูและภาษาไทย
3.เพื่อให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษามีความมั่นใจในการใช้ภาษา


สำหรับโครงการ “สอนเสริมภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 400 คน และโครงการ “จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพศูนย์ภาษาต่างประเทศ เพาอรองรับการพัฒนากำลังคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมพัฒนาศูนย์ภาษาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน ประกอบด้วยนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล


ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า “การศึกษามีความสำคัญเปรียบกับรากแก้วของต้นไม้ที่จะเกาะยึดให้ต้นไม้เติบโตอย่างมั่นคง” โดยในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไว้มากมาย ทรงย้ำว่า “ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นสำคัญ การศึกษาอบรมในวันนี้จะเป็นเครื่องกำหนดอนาคตของชาติในวันหน้า” และ “การเป็นครูอาจารย์จะต้องอบรมเด็กทั้ง ในด้านจริยธรรม จรรยาและวัฒนธรรม รวมทั้งให้มีความสำนึกรับผิดชอบ”
ในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2562 โดยให้ความสำคัญในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ตระหนักถึงความสำคัญการพัฒนาการศึกษา ของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับเยาวชนในภูมิภาคอื่นของประเทศ โดยเน้นการบริการวิชาการ โดยเฉพาะการให้บริการวิชาการด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามลายู รวมถึงภาษาไทย ให้แก่เยาวชนในพื้นที่มาโดยตลอด ด้วยเห็นว่าการพัฒนาทักษะด้านภาษาย่อมเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ อันจะช่วยให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกคนจะเก็บเกี่ยวความรู้และเพิ่มพูนทักษะภาษา เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวนักเรียนเองในอนาคต  ขอขอบคุณผู้ปกครองและทางโรงเรียนที่ไว้วางใจให้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะภาษาให้แก่นักเรียน และขอขอบคุณผู้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยให้การดำเนินโครงการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทุกประการ

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น