เบตง- เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมจัดสร้างพระประธาน “หลวงพ่อพระพุทธเจ้าองค์ดำ” ในอุโบสถวัดมาลาประชาสรรค์

0
229

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.ที่วัดวัดมาลาประชาสรรค์ หมู่ 3 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา ผู้บริหาร หจก.ชินวรยะลาก่อสร้าง หลังได้รับฉันทานุมัติ จากคณะกรรมการ วัดมาลาประชาสรรค์ ให้ดำเนินการจัดสร้างพระประธาน ในอุโบสถ โดยใช้ต้นแบบจาก “หลวงพ่อพระพุทธเจ้าองค์ดำ” ณ เมืองนาลันทา กรุงราชคฤห์ ประเทศอินเดีย โดยได้ดำเนินการจัดสร้างประธานดังกล่าว ด้วยการแกะสลักจากหินแร่ เป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง 2.18 เมตร สูง 2.67 เมตร โดยใช้งบประมาณเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,500,000 (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ท่านใดประสงค์จะร่วมอนุโมทนาบุญ ในครั้งนี้ สามารถบริจาคได้ที่ “ธนาคารกสิกรไทย สาขายะลา หมายเลขบัญชี 021-1-29087-0 ชื่อบัญชี น.ส.มานิดา สิริวิวัฒนา” ประวัติความเป็นมาของวัดมาลาประชาสรรค์
ประวัติ วัดมาลาประชาสรรค์ เป็นวัดเก่าแก่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เดิมชื่อ ที่พักสงฆ์ศรีมาลา (หลักฐานชื่อวัดปรากฏอยุ่บนระฆัง) จุดเริ่มต้นจาก พระครูวิบูลย์ปรีชาญาณ (พ่อท่านบาลิ่ง หรือชาวบ้านเรียก พ่อท่านลิ้นดำ) วัดพระธาตุบาลิ่ง ได้จารึกผ่านชุนชนบ้านมาลา ขณะที่มีสงครามโลกครั้งที่ 2 ( พ.ศ. 2484 ) ในช่วงเวลานั้นการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และเกิดภาวะสงคราม ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเดินทาง พระครูวิบูลย์ปรีชาญาณ ได้แวะมาพักในชุมชนบ้านมาลา ประกอบกับในขณะนั่นชุมชนบ้านมาลาเริ่มมีคนไทย ซึ่งถิ่นเดิมอาศัยอยู่ในประเทศมาเลเชีย อพยพย้ายถิ่นหนีสงครามเข้ามาอยู่ในชุมชนเพิ่มมากขึ้น มีการจับจองที่ดินเพื่อตั้งถิ่นฐานทำมาหากินและยังไม่มีที่พึ่งพิงทางใจและจิตวิญญาณจึงเป็นจุดเริ่มต้นของวัดมาลาประชาสรรค์ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่ 99/1 หมู่ 3 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก นายราด-นางขวัญ ชาวไร่ และนายเชี้ยบ คชเสนีย์ – นางล้วน ชาวไร่ ร่วมกัน จำนวน 14 ไร่ 2 งาน


เมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลง พระครูวิบูลย์ปรีชาญาณเดินทางกลับไป วัดพระธาตุบาลิ่ง ประเทศมาเลเชีย มีพระครูบริหารฐานปนกิจ จากวัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในปี พ.ศ.2496 ถึงปี พ.ศ.2502 หลังจากนั่นก็มีพระมาจำพรรษาตลอดมาจนปัจจุบัน จากประวัติที่ค้นหาและรวบรวมได้
ปี พ.ศ. 2515 – 2519 พระอธิการเอื้อนศักดิ์ เป็นประธานสงฆ์
ปี พ.ศ. 2519 – 2527 พระสมปอง ฐานวโร เป็นประธานสงฆ์
ปี พ.ศ. 2532 – 2533 พระฉุ้น อริยวโร เป็นประธานสงฆ์
ปี พ.ศ. 2533 – 2544 พระเรวัต ชาวโร เป็นประธานสงฆ์
ในปีพ.ศ.2533ได้รับอนุญาตสร้างเสนาสนะขึ้นและได้รับความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา มีนามว่า วัดมาลาประชาสรรค์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2533 ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 ถึง ปัจจุบันมี พระปฏิคม สนตกาโย เป็นเจ้าอาวาส ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 พระปฏิคม สนตกาโย ได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็น พระครูสันติธรรมธร
ในด้านการพัฒนาเสนาสนะ ภายในวัดมาลาประชาสรรค์ในปัจจุบัน มีศาลาการเปรียญ ศาลาพระพุทธ โรงครัว หอฉัน หอระฆัง กุฏิสงฆ์ ที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นและมีการบูรณะปรับปรุงให้ใช้งานได้คณะกรรมการวัดมาลาประสรรค์ ได้ประชุมและมีมติในการก่อสร้างโบสถ์ มีพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553 โดยมีพระครูทักษิณันตบริหาร
( พระท่านคล้าย สุชาโต ) วัดจันทร์ธาดาประชาราม ( วัด ก.ม 7 ) พระสุนทรวิสุทธานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง ( เจ้าคณะอำเภอเบตง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และรองแม่ทัพภาคที่ 4 ในขณะนั้น เป็นประธานฆราวาส ปัจจุบันการก่อสร้างโบสถ์ได้ดำเนินการอยู่ แต่ถูกจำกัดด้วยปัจจัยในการก่อสร้าง ทางคณะกรรมการวัดมาลาประชาสรรค์ได้ประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการก่อสร้างต่อไป จากการประชุมมีมติให้มีการสร้างพระ (หลวงพ่อศรีมาลา นาลันทา ) โดยมี นายดำรง ดีสกุล นายอำเภอเบตง เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างโบสถ์ให้แล้วเสร็จ และสร้างพระประธานหน้าตัก 83 นิ้วเพื่อประดิษฐานภายในโบสถ์
ต่อมา หจก.ชินวรยะลาก่อสร้าง ได้รับฉันทานุมัติ จากคณะกรรมการวัดมาลาประชาสรรค์ ให้ดำเนินการจัดสร้างพระประธาน ในอุโบสถ โดยใช้ต้นแบบจาก “หลวงพ่อพระพุทธเจ้าองค์ดำ” ณ เมืองนาลันทา กรุงราชคฤห์ ประเทศอินเดีย โดยได้ดำเนินการจัดสร้างประธานดังกล่าว ด้วยการแกะสลักจากหินแร่ เป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง 2.18 เมตร สูง 2.67 เมตร โดยใช้งบประมาณเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,500,000 (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ท่านใดประสงค์จะร่วมอนุโมทนาบุญ ในครั้งนี้ สามารถบริจาคได้ที่(pointing right) “ธนาคารกสิกรไทย สาขายะลา หมายเลขบัญชี 021-1-29087-0 ชื่อบัญชี น.ส.มานิดา สิริวิวัฒนา”
ข่าว…เจษฎา สิริโยทัย ทีมข่าว@ชายแดนใต้ อ.เบตง จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น