เบตง–จัดแข่งขันกีฬาชุมชน ครั้งที่ 14 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์สามัคคี ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ

0
210

เบตงจัดแข่งขันกีฬาชุมชน ครั้งที่ 14  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์สามัคคี ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 15 มิ..ที่สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง .เบตง .ยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่14 ประจำปี2562 ที่ทางเทศบาลเมืองเบตงจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562  เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้เบตงเป็น เมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยใช้การแข่งขันกีฬาระดับชุมชนเป็นสื่อกลางส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่ประชาชน โดยการเล่นกีฬา ลดละเลิกอบายมุข รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับชุมชนและชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐโดยมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนในชุมชนทั้ง 27 ชุมชนเข้าร่วม

สำหรับการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ในครั้งนี้ มีการจัดริ้วขบวนพาเหรดจากชุมชนทั้ง27 ชุมชนอย่างสวยงาม มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างเทศบาลกับชุมชน แข่งขันขูดมะพร้าว แข่งขันรองเท้ายักษ์ แข่งขันวิ่งกระสอบ และแข่งขันวิ่งผลัดกระสอบ  ซึ่งการจัดกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์เทศบาลเมืองเบตงได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬารวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทั้ง 27 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเบตงมีความสามัคคีปรองดองอันจะก่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป.

ข่าว/ภาพกล้าณรงค์ทองนาคพันธ์

ทีมข่าว@ชายแดนใต้.เบตง.ยะลา

แสดงความคิดเห็น