นราธิวาส – วชช.อบรมหลักสูตรเพิ่มมูลค่าไม้ไผ่ สร้างภูมิคุ้มกัน- เสริมเศรษฐกิจชุมชน สนองนโยบาย 7 วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน

0
507

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ณ ชุมชนบ้านทุ่งเกร็ง ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส นายยุทธนา พรมมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าจากไม้ไผ่ ซึ่งชาวบ้านได้เรียกร้องเพื่อสร้างรายได้และอาชีพเสริมให้กับครอบครัว โดยใช้เวลาว่างจากการประกอบอาชีพกรีดยางและทำการเกษตร โดยมีชาวบ้านในพื้นที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน

นายสาคร ปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า บ้านทุ่งเกร็ง ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกไม้ไผ่เป็นจำนวนมาก วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพ และการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือชาวบ้านบ้านทุ่งเกร็ง จำนวน 30 คน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยวิทยากรที่ให้ความรู้ในครั้งนี้ คือ นางสาวสมปอง อัดอินโหม่ง ผู้ที่มีความชำนาญในการสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ซึ่งตรงกับความต้องการของคนในชุมชน

่ด้านนายยุทธนา พรมมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า จากคำกล่าวรายงานของรองผู้อำนวยการทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ปัญหาการว่างงานของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน ถือเป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ และเป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย มีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน และเกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ และชุมชนยังสามารถนำสินค้ามาไปจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนกันจะเป็นทุนหมุนเวียนในชุมชน และดึงให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงมาใช้บริการ

เช่นเดียวกับการอุดหนุนร้านค้าในชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถ กลุ่มอาชีพในบ้านทุ่งเกร็ง ให้มีประสิทธิภาพ ความเข้มแข็งต่อชุมชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ตลอดจนให้คนจนที่ไม่มีอาชีพ ให้มีรายได้เสริมสามารถครองตนเองให้อยู่ได้ เพื่อสนองนโยบาย 7 วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ของนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส คือ วาระที่ 1.นราตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ วาระที่ 2.นราสะอาด สิ่งแวดล้อมดี มีวินัยใจสะอาด วาระที่ 3.นราสะดวก ดูแล ใส่ใจ พร้อมให้บริการ วาระที่ 4.นราสบาย เศรษฐกิจสมดุล อบอุ่นทุกครัวเรือน วาระที่ 5.นราปลอดภัย ทุกแห่นหน คนปลอดภัย วาระที่ 6.นราแบ่งปัน คนนรา ทุกวัย ร่วมใจแบ่งปัน และวาระที่ 7.นรารักสามัคคี สามัคคี คือพลัง.

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส