ปัตตานี – ผู้ว่าฯนำทีมลงนาม MOU บูรณาการ ร่วมมือดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”โครงการ TO BE NUMBER ONE”

0
82

14 มิถุนายน 62 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันบูรณาการความร่วมือดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”โครงการ TO BE NUMBER ONE” จังหวัดปัตตานี เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกหน่วยงานในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดปัตตานี ภายใต้ “โครงการ TO BE NUMBER ONE” ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธาน

มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาเยาวชนให้มีความภาคภูมิใจในตนเองและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เน้นการเพิ่มโอกาสให้เยาวชนได้รับการพัฒนาและแสดงความสามารถที่หลากหลาย สร้างเยาวชนให้เป็น”คนเก่งและคนดี”

โดยดำเนินการ 3 ยุทธศาสตร์หลักคือ 1.การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2.การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน และ 3.การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดปัตตานี “เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด”

ในครั้งนี้เป็นการลงนามร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จังหวัดปัตตานี , องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี , เทศบาลเมืองปัตตานี , ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี , ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี , พัฒนาการจังหวัดปัตตานี , แรงงานจังหวัดปัตตานี , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี , สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี , เรือนจำกลางปัตตานี , สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี , สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ข่าว นิอดุลย์ ดายะ/สธ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น