ยะลา-(ศอ.บต.)พบปะผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ร่วมฟังกฎข้อบังคับระเบียบก่อนเดินทางไปแสวงบุญ ณ นครเมกกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

0
681
ยะลา-(ศอ.บต.)พบปะผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ร่วมฟังกฎข้อบังคับระเบียบก่อนเดินทางไปแสวงบุญ ณ นครเมกกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

ยะลา-(ศอ.บต.)พบปะผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ร่วมฟังกฎข้อบังคับระเบียบก่อนเดินทางไปแสวงบุญ ณ นครเมกกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า   เมื่อวันนี้ (12 มิถุนายน 2562)   ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)   การให้ความรู้เรื่องระเบียบข้อบังคับของผู้ประกอบพิธีฮัจญ์และการใช้ชีวิต ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ภายใต้ กิจกรรมส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์   โดยมี     ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ในพื้นที่จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล จำนวน 140 คน เข้าร่วม

โดยการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์  ทาง ศอ.บต.  ได้คัดเลือกผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคนดี      มีคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ ฮ.ศ.1440   ซึ่งกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศอ.บต. ได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจำนวน 140 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ   กลุ่มประชาชนที่ตกเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือในบัญชีซะกาตประจำมัสยิด  ได้แก่  คนที่ขัดสน และคนยากไร้ กลุ่มผู้ทำประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้แก่  อิหม่าม  คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด บุคลากรสถาบันปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  บุคลากรศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก อส. ชรบ. อรบ. ผู้นำตามธรรมชาติ ปราชญ์ชาวบ้าน และกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น

ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.   ได้กล่าวในขณะพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า ผมขอแสดงความยินดีกับทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง   หากมองในมิติทางศาสนา      ท่านคือผู้ที่ถูกคัดเลือกจากความโปรดปรานจากพระผู้เป็นเจ้า เพื่อให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติใน  5    ประการที่พี่น้องมุสลิมจะต้องปฏิบัติอย่างน้อยหนึ่งในชีวิต   ของพี่น้องประชาชนมุสลิมทั่วโลก  ซึ่งเรามีการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มของผู้ยากไร้  และมีความลำบากทางด้านทุนทรัพย์ กลุ่มที่ทำประโยชน์ และเสียสละให้แก่พื้นที่ของเราให้เข้าร่วมกิจกรรม โดยทาง ศอ.บต.นั้นจะดำเนินการอย่างสุดความสามารถจวบจนสิ้นสุดกระบวนการ เพื่อให้ทุกท่านที่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างสมบูรณ์ ในฐานะเป็นพี่น้องมุสลิมกลุ่มหนึ่งของโลกใบนี้  ผมเชื่อว่าไม่มีประเทศใดในโลกที่ดูแลพี่น้องประชาชนในประเทศได้ดีเท่ากับประเทศไทย และเมื่อท่านกลับมาเราไม่ต้องการอะไรจากท่าน นอกจากเพียงท่านนำความสันติสุขจากดินแดนที่ก่อกำเนิดศาสนาอิสลามกลับมาสู่บ้านเกิดของเราต่อไป

ทั้งนี้กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และกิจการพิเศษ ศอ.บต.  ได้กำหนดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนการเดินทาง ทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่ การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการ  เตรียมความพร้อมในเรื่องเอกสารการเดินทาง  และเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ  (ฉีดวัคซีนป้องกันโรค) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี การให้ความรู้เรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์ รวมถึงการให้ความรู้การสาธิต และฝึกปฏิบัติประกอบพิธีฮัจญ์ การเตรียมกระเป๋าสัมภาระ การชี้แจงกำหนดการ และการนัดหมายการเดินทางให้แก่ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบฮัจญ์อีกด้วย

อย่างไรก็ตามการเดินทางในครั้งนี้ ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ จะมีกำหนดการเดินทางโดยสายการบินไทย เช่าเหมาลำ ณ สนามบินนราธิวาส ในเที่ยวบินนัดปฐมฤกษ์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 และมีกำหนดการเดินทางกลับสู่ประเทศไทยในวันที่             17 สิงหาคม 2562 ณ สนามบินนราธิวาสเช่นเดิม

มูกะตา หะไร ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ยะลา