นราธิวาส -ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
323
นราธิวาส -ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นราธิวาส -ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ที่หอประชุมจำลอง ศรีเลขา โรงเรียนนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส   นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่   และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี   นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี

สำหรับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจในโครงการฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัย พระองค์ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่างๆ ครอบคลุมทั้งงานด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ และช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวม

การจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต ได้จัดขึ้นครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึง 4 พฤษภาคม 2563 โดยได้เปิดให้บริการประชาชน 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต โดยกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประกอบด้วย การให้บริการ 4 ด้าน คือ บริการการแพทย์ทั่วไป บริการทันตกรรม บริการตรวจตา และบริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ สำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมเวชภัณฑ์แต่ละกิจกรรมจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.นราธิวาส