ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน เดินหน้ายกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษา

0
86


นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูและนักเรียนในชั้นเรียนเยี่ยมชมการเรียนการสอนของครู พร้อมชี้แนะให้จัดห้องเรียนให้มีคุณภาพมีสื่อการเรียนที่น่าสนใจ
และบางห้องเรียนกำลังเรียนผ่านทางโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)นักเรียนมีความสนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครูต้นทางได้เข้านิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและให้คำแนะนำช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน  จากการเยี่ยมชั้นเรียนและพบปะคณะครูพบว่าโรงเรียนได้ใช้สื่อการศึกษาทางไกลDLTV แก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น แต่ยังมีปัญหาเรื่องระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ นักเรียนบางคนมีความสามารถด้านการอ่านดีบางคนยังอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้จึงได้ย้ำกับผู้บริหารและครูผู้สอนให้หาแนวทางและวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนอ่านหนังสือออกพยายามใช้ภาษาไทยในโรงเรียน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น(แก้วมะแป้น) โรงเรียนวัดโบกขรณี และโรงเรียนบ้านป่าทุ่ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

ผอสพปปัตตานี เข 3 กล่าวอีกว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดได้พบปะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนหน้าแถวได้เห็นความกล้าแสดงออกของนักเรียนรุ่นพี่เป็นต้นแบบให้รุ่นน้องได้แสดงความเป็นผู้นำหน้าแถว ทำให้นักเรียนทุกคนมีความเชื่อมั่นและมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้นแต่ละโรงเรียนก็จะมีบริบทแตกต่างกันโดยได้เน้นย้ำให้ครูอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอ่านหนังสือออกและเขียนได้ ต้องอ่านออกเขียนได้ทุกคนและร่วมกันพัฒนาการศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น

ภาพ/ข่าวมนทิชา แวซอเหาะ ปชส.สพป.ปัตตานีเขต 3

แสดงความคิดเห็น