มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งแรก​ 10​ สถาบัน​ใต้-มาเลย์-อินโด​ พร้อมจัดเต็ม

0
103

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เตรียมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 62 เรื่อง “เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 2019” ในระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562

 

โดยมีมหาวิทยาลัยในเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ส่วนมหาวิทยาลัยในเครือข่ายต่างประเทศ ประกอบด้วย Universitas Islam Riau ประเทศอินโนนีเซีย ,Riau University -Universitas Riau ประเทศมาเลเซียUniversiti Teknologi MARA (UiTM) (Perlis) ประเทศมาเลเซีย และUniversiti Teknologi MARA Pahang Kampus ประเทศมาเลเซีย


โดยการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดเวทีเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานด้านงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการของนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย และนักวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผลงานวิจัย โดยมีผลงานวิจัยที่นำเสนอรวมทั้งสิ้น 318 เรื่อง


ซึ่งในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. จะมีพิธีเปิดโดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการ จังหวัดนราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และศาสตราจารย์ ดร.สมปอง เตชะโต (Keynote speaker) บรรยายปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “งานวิจัยทางด้านเกษตรสมัยใหม่” อีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้​จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น