ยะลา​- พสกนิกรชาว อ.กรงปินัง.ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
448

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ที่ น้ำตกบาโงบาตู บ้านบาตูบือละ หมู่ที่ 2 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา นางสาวศรีพร เกิดคง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกิจกรรมปลูกป่า “โครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์สามัคคี รักษ์แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด และมี ปลัดอำเภอ นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายจิตอาสา เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม


ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นสืบเนื่องจากอำเภอกรงปินังได้ร่วมกับสมาคมเครือข่ายพุทธจิตอาสา เพื่อศาสนาและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำโครงการ “รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์สามัคคี รักแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมตั้งปณิธานในการทำความดีและกระทำ ความดีเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้ และแหล่งอาหารธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ประกอบด้วยบ้าน โรงเรียน มัสยิด ในการร่วมกันดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และสร้างความร่วมมือร่วมใจ ความรักความสามัคคีระหว่าง คนในชุมชน
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีการปลูกต้นไม้ 5,000 ต้น ปลูกหญ้าแฝก 3,000 ต้น และปลูกดอกดาหลา จำนวน 200 ต้น ณ บริเวณที่ดิน 2 ฝั่งลำธารน้ำตกบาโงบาตู อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจุบันปัญหาภัยแล้ง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลกระทบกับมนุษย์โดยตรงจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ ทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชน ต้องมีความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว การจัดกิจกรรมนี้จึงเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งร่วมกันรณรงค์ให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและต้องรักษาให้ยาวนานต่อไป

ข่าว​มูกะตา​ หะไร​ ทีมข่าว​@ชายแดนใต้​ จ.นราธิวาส​