นราธิวาส​- ผุดโครงการรณรงค์ขับเคลื่อน “ชุมชนอาสาพาทัวร์ เก็บขยะ” ล่องแก่งเก็บขยะแม่น้ำสายบุรี ปลูกจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม

0
1089

อำเภอสุคิรินผุดโครงการรณรงค์ขับเคลื่อน “ชุมชนอาสาพาทัวร์ เก็บขยะ”(สร้าง
ภูมิ คุ้มนิเวศน์วันสิ่งแวดล้อมโลก) ล่องแก่งเก็บขยะแม่น้ำสายบุรี ปลูกจิตสำนึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมประกาศเจตนารมย์แม่น้ำปลอดขยะ
นายอรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน เป็นประธานเปิดโครงการรณรง
ขับเคลื่อน “ชุมชนอาสาพาทัวร์ เก็บขยะ”(สร้าง ภูมิ คุ้มนิเวศน์วันสิ่งแวดล้อมโลก
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน อ. สุคิริน จ. นราธิวาส โดยมีนายเกียรติศักดิ์
ปัทมินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน ผู้สูงอายุ ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก


นายอรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน กล่าวว่าโครงการรณรงค์ขับเคลื่อน “ชุมชน
อาสา พาทัวร์เก็บขยะ”(สร้างภูมิ คุ้มนิเวศ วันสิ่งแวดล้อมโลก) เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานเตรียมการรองรับการรับมือต่อสภาวะโลกร้อน ซึ่งปัญหาขยะซึ่งไม่ใช่
เป็นปัญหาระดับชุมชนระดับประเทศแต่เป็นปัญหาระดับโลก

เนื่องจากประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะ และการคัดแยกขยะ มีการกำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องก่อให้เกิดปัญหาและมลภาวะมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการทิ้งขยะลงสู่เเม่น้ำลำคลองที่หล่อเลี้ยงชีวิตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศมากมายและก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สำหรับการจัดโครงการรณรงค์ขับเคลื่อน “ชุมชนอาสา พาทัวร์เก็บขยะ”(สร้างภูมิ
คุ้มนิเวศ วันสิ่งแวดล้อมโลก) สืบเนื่องมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสุคิรินอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมการพัฒนาตำบลเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อนกับห้างหุ้นส่วนสามัญอัตถจริยา ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สานัก ๓) และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
ซึ่งสอดคล้องตามแผนการพัฒนาประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และ ๓) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs)

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ การรณรงค์ขับเคลื่อน “ชุมชนอาสา พาทัวร์เก็บขยะ”(สร้างภูมิ คุ้มนิเวศ วันสิ่งแวดล้อมโลก) มีทั้งหมด 3 กิจกรรม
1. มีการเก็บขยะ ในพื้นที่หมู่บ้านลีนานนท์ บริเวณ 2 ข้างทางถนน
2. มีการเก็บขยะ ในแม่น้ำไอตากอซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำสายบุรี รวมระยะทาง 6 กิโลเมตร
3. การคัดแยกขยะ เพื่อนำขยะมูลฝอยมาคัดแยก ใช้ประโยชน์และกำจัด ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและการประกาศเจตนารมแม่น้ำปลอดขยะของตำบลสุคิริน

ข่าว.ปทิตตา หนูสันทัด ทีมข่าว@ชายแดนใต้จ.นราธิวาส