ปัตตานี​- แม่บ้านทัพฟ้า มอบอุปกรณ์​ ช่วยเหลือผู้พิการในสามจชต. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น

0
481

กองกำลังส่งทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 สนามบินบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นางพงษ์อุมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ยังจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 โดยมีพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นอ.อมฤต​ ​กนกแก้ว​ ผบ.กกล.ทอ.ฉก.9และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะแม่บ้านทัพฟ้า

ทั้งนี้ พล.อ.ต.วรกฤต มุขศรี ประธานชุมนุมนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ 31 ในฐานะตัวแทนชุมนุมนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ 31 และนาวาอากาศเอกภราดร คุ้มทรัพย์ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ และภาคีเครือข่าย กล่าวถึงเครือข่ายพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ที่มาจากกลุ่มนักเรียน นิสิตนักศึกษาและเครือข่ายอื่น ภายใต้แนวคิด สร้างคนให้มีความพร้อมทั้งคุณภาพ ความรู้ ความสามารถ และเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เกิดสำนึกในการที่จะทำความดี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและขยายต้นแบบ เครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สำเร็จเป็นรูปธรรม​ เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรของคนพิการ และเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาเป็นองค์กรที่มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชื่อมต่อและสานพลังจากภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ภาคธุรกิจ ร่วมพัฒนาโครงการสร้างแรงผลักดันทำให้เกิดนโยบายในเชิงปฏิบัติจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยโครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดำเนินการติดต่อกันเป็นปีที่ 3 แล้ว ในการคำนึงถึงศักดิ์ศรี และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ที่มีเท่าเทียมกันซึ่งจะส่งผลให้เป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมต่อไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้​