ปัตตานี-ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด (กปช.) ครั้งที่ 2 เพื่อรายงานผลตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ฯ ประจำปี 2562

0
319
ปัตตานี-ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด (กปช.) ครั้งที่ 2 เพื่อรายงานผลตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ฯ ประจำปี 2562

ปัตตานี-ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด (กปช.) ครั้งที่ 2 เพื่อรายงานผลตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ฯ ประจำปี 2562

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (27 พ.ค.62) เวลา 13.00 น.  ห้องประชุม KM ชั้น 5  อาคารศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (กปช.) ครั้งที่ 2/2562 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559 – 2564) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 และมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ระดับหน่วยงาน ซึ่งรองนายกรัฐมนตนี (นายวิษณุ เครืองาม)ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด

นายวิชิต เพชรยอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ในการประชุมได้ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเชื่อมโยงกับแผนในระดับจังหวัด ที่บูรณาการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลการดำเนินงานผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ได้เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมนี้ได้พิจารณาแนวทางการรวบรวมข้อมูล พร้อมการจัดทำโครงการด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ตอบสนองกับยุทธศาสตร์จังหวัดด้วย.

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน.และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี