ปัตตานี​- ทอ.ฉก.9​ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติแกนนำอาสาสมัคร​ ช่วยเหลือคนพิการ 3​ จชต.(คลิป)​

0
1186

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาปัตตานี และ  ภาคีเครือข่าย ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการ 3​ จังหวัดชายแดนใต้ เป็นปีที่ 3​


ครั้งนี้ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ให้กับแกนนำนิสิตนักศึกษาของสถานศึกษาในเครือข่าย ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องก่อนการปฏิบัติงานจริง เน้นประเด็นการเรียนรู้เรื่องความพิการในมิติต่างๆ แนวคิด      “จิตอาสา” อาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการในชุมชน​ และผลการปฏิบัติที่ผ่านมาได้สร้างอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการซึ่งเป็นนิสิต นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับนำกลับไปปฏิบัติจริงในชุมชนของตนเอง


สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการ 3 จังหวัดชายแดนใต้ในครั้งนี้ มีนิสิต นักศึกษา จาก วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี และจากจังหวัดหวัดยะลาและนราธิวาส​เข้าร่วมจำนวน กว่า50 คน

นอ.อมฤต​ กนกแก้ว​ ผบ.กกล.ทอ.ฉก.9​กล่าวว่าในการอบรม ที่ผ่านมา ได้สร้างแกนนำนิสิตนักศึกษา ที่มีความเข้าใจในประเด็นความพิการในมิติต่างๆ เข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของ  คนพิการกับสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี เกิดการแลกเปลี่ยนแง่คิดมุมมองเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    ในประเด็นแนวคิด“จิตอาสา” หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นิสิต นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการในครั้งนี้ จะได้นำความรู้ กลับไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน มีจิตสำนึกที่ดีในการช่วยเหลือสังคม ด้วยการร่วมทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับคนพิการเพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้อง โดยเฉพาะงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ต่อไป

ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ ปัตตานี