สพป.ปัตตานีเขต 3 ขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) สู่สถานศึกษา

วันที่ 25 .. ที่ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต3 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti – Corruption Education) โดยมีนายวิศิษฐ์พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต1 ปฏิบัติราชการ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต3 ร่วมรับฟังโดยมีนางศิราณี ณ ปัตตานี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้

เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้เรียนมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า200 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาครูวิชาการ และครูปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 67 โรง โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่1 ในวันนี้ (25 ..) เป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่ .สายบุรี และรุ่นที่2 ในวันที่ 26 ..  เป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่ .ไม้แก่น .กะพ้อและ .ทุ่งยางแดง โดยมีนายปิยะพร มณีรัตน์ เป็นวิทยากรบรรยายได้แนะแนวทางระบบการคิดฐานสองกับการแก้ปัญหาในสังคมโดยมีแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 20 ปี(..2562-2579) และสามารถบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti – Corruption Education)

นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต3 เปิดเผยว่า สพป.ปัตตานี เขต3 จะส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรต้านการทุจริตนี้อย่างจริงจัง โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักความพอเพียงมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะช่วยกันป้องกันการทุจริตและให้ถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนขอให้ทุกคนตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาช่วยกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารและครูช่วยกันหาวิธีการให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่อง.

ภาพ/ข่าว มนทิชา แวซอเหาะ ปชส.สพป.ปัตตานี เขต 3 และทีมข่าว @ชายแดนใต้

แสดงความคิดเห็น