ปัตตานี​ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

0
97

วันที่ 24 พฤษภาคม 62  บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี และขบวนการสหกรณ์, กลุ่มเกษตรกร, ประชาชนในจังหวัดปัตตานี ได้จัดกิจกรรมโครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จังหวัดปัตตานี​ ณ บริเวณภายในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดปัตตานี เป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และขยายผลต่อยอดสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้กับทุกภาคส่วน ตลอดจนเป็นการสืบสานพระราชปณิธานบำเพ็ญตนเป็นผู้ให้ ภายใต้ โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โดยนางรอซนานี สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการ“สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จังหวัดปัตตานี      ในครั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”, กิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้​ กิจกรรม 5 ส. บริเวณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานีและบริเวณที่ทำการสหกรณ์ในจังหวัดปัตตานี และกิจกรรมปณิธานความดีด้วยหัวใจ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 200 คน

ทีมข่าว@ชายแดนใต้​ จ.​ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น