กรมฯที่ดินจัดครบรอบ 56 ปี “ ฟื้นฟูปฐพี 56 ปี กรมพัฒนาที่ดิน” เปิดบ้าน 14 หน่วยงาน เน้นพัฒนาสัมพันธ์ จนท.ให้มีประสิทธิภาพ

0
50

กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานเนื่องในโอกาส ครบรอบ56 ปีในหัวข้อ ฟื้นฟูปฐพี56 ปีกรมพัฒนาที่ดินเปิดบ้านประชาสัมพันธ์หน่วยงานส่วนกลาง 14 หน่วยงานเน้นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ56 ปี  จึงได้กำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินในหัวข้อ ฟื้นฟูปฐพี56 ปีกรมพัฒนาที่ดินระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562  ณ บริเวณสนามหญ้าหน้ากรมพัฒนาที่ดิน โดยมีเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาร่วมงานกว่า 2,300 คน  และในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ได้รับเกียรติจากนายกฤษฎาบุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมปาฐกถาพิเศษ“ การปรับบทบาทและภารกิจของหน่วยงานและบุคลากรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งรูปแบบการจัดงานจะเป็นการเปิดบ้านเยือนเหย้าชาวดินเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆ14 หน่วยงาน ในสำนักส่วนกลางเพื่อบริการให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆแก่เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเน้นกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์ของบุคลากรช่วยเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ในการทำงานให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญทางวิชาการด้านการพัฒนาที่ดินและทรัพยากรดินทางการเกษตรเพื่อให้ภาคการเกษตรได้ใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรรวมทั้งการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการใช้แผนที่เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกAgri-Map ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดพื้นที่และเป้าหมายการผลิตที่สอดคล้องกับการตลาดรวมทั้งการเพิ่มผลผลิตด้านปริมาณและคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต  โดยใช้นวัตกรรมด้านดินน้ำพืชปุ๋ยจุลินทรีย์  ที่ถูกนำมาบริหารจัดการอย่างสมดุลและครบวงจรการผลิตตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางการสนับสนุนให้เกษตรกรมีช่องทางจำหน่ายผลผลิตโดยกลไกตลาดนำการผลิตนั้นทางฝั่งของการผลิตถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสุขภาพของผู้ผลิตผู้บริโภคและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยดังนั้นตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมพัฒนาที่ดินก็เป็นที่ประจักษ์แก่เกษตรกรในการนำไปแก้ไขปรับปรุงฟื้นฟูบำรุงดินและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  โดยใช้เครือข่ายหมอดินอาสา  เครือข่ายกลุ่มเกษตรกร  ซึ่งเป็นกำลังสำคัญขององค์กร  นอกจากนี้การสนองงานโครงการพระราชดำริด้านการพัฒนาที่ดินของกรมฯทราบว่าได้ดำเนินการด้วยดีมาตลอดการปฏิบัติหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินจะบรรลุผลสำเร็จลงได้ก็ด้วยความรักความสามัคคีความเสียสละความมุ่งมั่นของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับซึ่งความท้าทายนี้จะเป็นแรงผลักดันให้พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแข็งขันเพื่อให้งานพัฒนาที่ดินของประเทศเจริญก้าวหน้าสืบไปนายกฤษฎา กล่าว

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีมอบรางวัลผลงานดีเด่น มอบทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนาที่ดินสงเคราะห์และทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดินจำกัด และ Kick off เปิดตัวบัตรดินดี(ID Din Dee) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและมอบบัตรดินดีให้กับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12 เพื่อนำบัตรดินดี จำนวน100,000 ใบส่งมอบให้กับเกษตรกรทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศนิทรรศการภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินในด้านต่างๆการเสวนาการระดมสมอง/เสวนากลุ่มย่อยโดยมี10 หัวข้อดังนี้  1) วิสัยทัศน์เป้าหมายและพันธกิจของกรมฯ  2) การพัฒนาองค์กร  3) การอนุรักษ์ดินและน้ำ  4) ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  5) เกษตรอินทรีย์  6) ป่าไม้ถาวรและความลาดชัน35 เปอร์เซ็นต์เขตเขาและภูเขา  7) Zoning by Agri-Map  8) การบริหารจัดการน้ำ  9) การพัฒนาที่ดินแบบเกษตรอัจฉริยะ  10) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยมีผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการเป็นผู้นำการระดมสมองกลุ่มละประมาณ20 – 25 คนกิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีเชิงวิชาการที่สอดแทรกความสนุกสนานโดยผู้ร่วมแข่งขันเป็นบุคลากรในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินมี  3  หัวข้อดังนี้  1) มีชีวิตอยู่ในกรุงกับมลพิษดีกว่ามีชีวิตที่เงียบเหงาในชนบท  2) มรดกที่ได้มาดินนาดีกว่าดินไร่  3) ชีวิต4.0 ดีกว่า0.4 จริงหรือไม่  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการสร้างการทำงานเป็นทีม  กิจกรรมการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ  และกิจกรรมการประกวด “LDD’s Got Talent” และในงานวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 . จะได้พบกับกิจกรรมเปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้เยือนเหย้าชาวดินกิจกรรมบรรยายพิเศษและเสาวนาวิชาการเรื่องหยุดการชะล้างพังทลายของดินทำมาหากินได้ยั่งยืนStop Soil Erosion, Save Our Future และต่อเนื่องด้วยกิจกรรมการระดมสมอง/การเสวนากลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลท้องถิ่นห่างไกลและทุรกันดาร.

แสดงความคิดเห็น