สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดสัมมนาปลุกพลังจิตอาสาสื่อมวลชน 7 จังหวัด สร้างสรรค์ผลงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

0
197

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดสัมมนาปลุกพลังจิตอาสาสื่อมวลชน 7 จังหวัด สร้างสรรค์ผลงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  วันนี้ 14 พ.ค. 62  ที่ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดการสัมมนาปลุกพลังจิตอาสาสื่อมวลชนในพื้นที่  สร้างสรรค์ผลงานขยายภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยเน้นสร้างความเข้าใจแนวทางนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และปลุกพลังจิตอาสาสร้างสรรค์ผลงานขยายภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งจัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ระหว่าง วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2562 มี สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์จาก 7 จังหวัด ภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมกว่า 80 คน

ด้านนายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กล่าวว่า  รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการนำนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเน้นการสร้างเอกภาพและการบูรณาการของทุกภาคส่วนในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ  การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่  ให้ความสำคัญกับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข และการส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นกลไกสำคัญในการสร้างเอกภาพ การบูรณาการ ตลอดจนการสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และการให้ความร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคส่วน

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์  ซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  จึงจัดสัมมนาสื่อมวลชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยก่อนสัมมนาได้มีการนำคณะผู้แทนสื่อมวลชน  จำนวน 35 คน   ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเมืองต้นแบบอำเภอเบตง จังหวัดยะลา  เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของโครงการด้านต่างๆ  เช่น สนามบิน โรงไฟฟ้าชีวมวล การปลูกผักน้ำ การเลี้ยงปลานิลน้ำไหล การพัฒนาจุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง และอีกหลายสถานที่ เพื่อนำมาขยายผลเผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ได้รับทราบอีกด้วย

สำหรับการสัมมนาฯ  ในครั้งนี้  นอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับแนวนโยบายและการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา  และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์แล้วยังจัดให้มีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนายอำเภอหนองจิก นายอำเภอเบตง และ นายอำเภอสุไหงโก-ลก  ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ รวมถึงปลุกพลังจิตอาสาเพื่อขยายภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และนักลงทุนทั้งในและนอกพื้นที่ได้รับทราบกันอย่างกว้างขวางด้วย

ภาพ/ข่าว/บดินทร์ ส.ปชส.ปน.และทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี