ยะลา​ -​ กยท.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง

0
66

เมื่อวันที่30 เม.ย.62 เวลา 11.30 น. ที่ สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา นายศานติ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับปัจจัยการผลิตในวันนี้เป็นเกษตรกรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ มาแล้วในช่วงต้นเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา

โดยเกษตรกรชาวสวนยางที่สามารถเข้าร่วมโครงการฯได้ต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง และได้ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยแล้วเท่านั้น โดยในปี 2562 กยท.จ.ยะลา ได้รับงบประมาณในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 150 ราย ซึ่งครอบคลุมทั้ง 5 สาขา ที่กยท.จ.ยะลา รับผิดชอบ ประกอบ ด้วย กยท.ส.เมืองยะลา กยท.ส.เบตง กยท.ส.รามัน กยท.ส.ยะหา และกยท.ส. บันนังสตา


นายศานติ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา กล่าวว่า โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง เป็นอีกหนึ่งสวัสดิการของ กยท.ที่จัดให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง โดยใช้เงินกองทุนพัฒนายาง ตามมาตร 49 (5) เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางได้มีการประกอบอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งปีนี้ก็ได้จัดขึ้นไปปีที่ 3 แล้ว โดยในแต่ละปีจะมีการเพิ่มจำนวนเกษตรกรขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่จังหวัดยะลา ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพการทำสวนยางเพียงอย่างเดียว และเมื่อราคายางผันผวนทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย กยท. เห็นถึงความสำคัญและความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร จึงได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อได้นำความรู้ไปปรับใช้และมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่ราคายางผันผวนโดยหลักสูตรที่ได้จัดอบรมให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในปี 2562 ก็มีด้วยกัน 5 หลักสูตร ประกอบด้วยการแปรรูปผลผลิตและการผลิตเครื่องอุปโภค การปลูกพืชร่วมยาง การเพาะเห็ดฟาง การปลูกกาแฟ และการเลี้ยงไก่เบตง ซึ่งนอกจากการจัดอบรมแล้ว กยท.ก็ได้มอบปัจจัยการผลิตเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยาง ได้นำไปต่อยอดเป็นอาชีพที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

ข่าว​ มูกะตา​  หะไร​ ทีมข่าว​@ชายแดนใต้​ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น