ปัตตานี-ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตามงานท่องเที่ยว และตลาดปศุสัตว์จชต.

0
354

ปัตตานี-ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตามงานท่องเที่ยว และตลาดปศุสัตว์จชต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ห้องประชุมศรีนครา ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 ร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยได้พบหารือข้าราชการกับนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด จากนั้นได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี/กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน และการขับเคลื่อนตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ภายใต้กรอบแนวคิดเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ในประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี/กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน มีหน่วยงานสำนักงานจังหวัด , สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด , สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีความคืบหน้าเป็นลำดับ ในส่วนการขับเคลื่อนตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ หน่วยงานสำนักงานจังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด รายงานการดำเนินโครงการตลาดปศุสัตว์ และสภาพปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินโครงการตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถเดินไปได้ตามแผนฯ และเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี