“ตลาดน้ำนัดตันหยง” ปัตตานี เพื่อธุรกิจท้องถิ่นชุมชนเข้มแข็ง

0
370
“ตลาดน้ำนัดตันหยง” ปัตตานี เพื่อธุรกิจท้องถิ่นชุมชนเข้มแข็ง

 “ตลาดน้ำนัดตันหยง” ปัตตานี  เพื่อธุรกิจท้องถิ่นชุมชนเข้มแข็ง

ที่ ตลาดน้ำนัดตันหยง หมู่ 2   ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดน้ำนัดตันหยง” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์) พาณิชย์จังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชน   เข้าร่วมงานดังกล่าว

พิธีเปิดงานตลาดประชารัฐต้องชม “ตลาดน้ำนัดตันหยง” จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี โดยเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาตลาดประชารัฐต้องชม ตามโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน            (Local Economy Development) ตามนโยบายรัฐบาล โดยใช้ตลาดชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน ภายใต้ชื่อ “ตลาดประชารัฐต้องชม” เน้นให้เกิดการสร้างงานในชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน และการลงทุนในท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยง  และกระจายสินค้าไปยังท้องถิ่นให้มากขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ พัฒนา     และกระตุ้นระบบเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดการหมุนเวียนและสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

“ตลาดน้ำนัดตันหยง” เป็นตลาดที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตันหยง และองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังยง ซึ่งเป็นตลาดชุมชนที่สอดคล้องกับลักษณะตลาดที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ สามารถพัฒนาเป็นตลาดประชารัฐต้องชมที่มีศักยภาพได้ และสามารถเชื่อมโยงไปสู่การเป็นตลาดเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีได้อีกด้วย เนื่องจากทำเลที่ตั้งของตลาดติดกับถนนสายหลัก (ถนนเพชรเกษม) และติดคลองตันหยง ซึ่งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอยะหริ่ง เช่น มัสยิดกรือเซะ สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว วังยะหริ่ง สุเหร่าอาโห

ตลาดน้ำนัดตันหยง เปิดจำหน่ายสินค้าเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ โดยมีสินค้าจำหน่ายหลายประเภท ได้แก่ สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ของชุมชน สินค้าอุปโภคบริโภค และอาหารต่างๆ ขนมพื้นบ้านที่หาทานกันได้ยาก

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าธงฟ้า ในราคาต่ำกว่าท้องตลาดประมาณ     ๒๐ – ๔๐%  เพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนอีกด้วย

ทีมข่าว@ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี