นราธิวาส​- มนร. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 8 (SER 2019)

0
922

รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาส อ.เมืองนราธิวาสเปิดเผยว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 8 (SER 2019)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยในระดับปริญญาตรี ในการเผยแพร่ความก้าวหน้ารวมถึงแนวทางการทำงานวิจัยของคณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยในระดับปริญญาตรี พร้อมช่วยส่งเสริมสร้างเครือข่ายงานวิชาการและงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในภูมิภาคใต้อีกด้วย

โดยลักษณะผลงานวิจัยและการนำเสนอ จะแบ่งเป็นกลุ่มงานวิจัย อาทิเช่น กลุ่มวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหกรรม กลุ่มวิศวกรรมโยธา และสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ สถิติ และกลุ่มสหกิจศึกษา


สำหรับการจัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 8 (SER 2019) จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยในเวลา 10.00 น. จะมีพิธีเปิด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร บก.@ชายแดนใต้​จ.นราธิวาส