นราธิวาส​ -​ เริ่มแล้ว!! งานสมโภชเจ้าแม่ โต๊ะโมะ ปีที่ 67​ ชาวไทย-มาเลเซีย- สิงคโปร์​ ร่วมอย่างล้นหลาม

0
22

เมื่อคืนนี้​ ณ ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ทั้งในพื้นที่และประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และกำลังภาคประชาชน


นายธีระ วงศ์ชัยศรี ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ ในนามของ คณะกรรมการจัดงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะและชาวอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวถึงความเป็นมาของการ จัดงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ โดยย่อว่า เดิม ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ ได้ก่อตั้ง ขึ้นครั้งแรกที่เหมืองทองคำโต๊ะโมะ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส โดยอัญเชิญองค์จำลองเจ้าแม่ มาจาก ประเทศจีน และได้ ขนานนามว่า “ เจ้าแม่โต๊ะโมะ ” ต่อมา ได้ย้ายศาลมาตั้งชั่วคราวที่ ตำบลกายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส และต่อมาปี พ.ศ. 2495 ได้ทำการก่อสร้างศาลเจ้าที่ อำเภอสุไหงโก-ลก และได้อัญเชิญเจ้าแม่มาประดิษฐานจนถึง ปัจจุบัน ซึ่งในแต่ละปี จะมีประชาชนผู้เลื่อมใสศรัทธาจากอำเภอ และ จังหวัดต่างๆ ตลอดจนชาวมาเลเซีย และชาวสิงคโปร์ เดินทางมาสักการบูชา และบำเพ็ญกุศลเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ จึงได้จัดงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ ติดต่อกันมาทุกปี จนถือเป็นงานประเพณีท้องถิ่นเป็นปีที่ 67


การจัดงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโนะ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญบารมีขององค์เจ้าแม่โต๊ะโมะ และให้ทุกคนได้ตระหนัก​ มุ่งมั่นในการประกอบอาชีพ กระทำความดี แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อเจ้า
2. เพื่อแสดงออกถึงความพร้อมเพรียง ความสามัคคี ร่วมกันสร้างสรรค์​ และความเจริญแก่ท้องถิ่น
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่อำเภอสุไหงโก​-ลก และจังหวัดนราธิวาส

การจัดงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ ในปีนี้ มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ถึง วันที่ 29 เมษายน 2562 โดยภายในงาน มีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ อาทิ พิธีอัญเชิญองค์เจ้าแม่ และองค์เทพอื่นๆประทับทรง พิธีออกเดี๋ยวแม่เจ้าแม่ การแสดงงิ้วมหรสพ การแสดงบนเวทีของนักเรียน การเชิดสิงโต การเชิดมังกรทอง การแสดงเอ็งกอ และการ ร่าไทเก๊ก​  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้รับการสนับสนุนจาก จังหวัดนราธิวาส, สำนักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส

จัดให้มีการแข่งขันสิงโตนานาชาติขึ้น โดย
ปีนี้จัดเป็นปีที่ 8 มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันจาก 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ​  ออสเตรีย อินโดนีเซีย , จีน, สิงคโปร์ เวียดนาม, มาเลเซีย ลาว และประเทศไทย​ รวม 4 ทีม ซึ่งได้แข่งขันไปแล้ว เมื่อวันที่ 24- 25 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา และ​ ในวันที่ 27 เมษายน 2552 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันกำเนิดเจ้าแม่โต๊ะโมะ นั้น จะมี​ พิธีอัญเชิญองค์เจ้าแม่โต๊ะโมะ และองค์เทพอื่นๆ ขึ้นเกี้ยวแห่ไปตามถนนสายต่างๆ ในอำเภอสุไหงโก-ลก โดยภายในขบวนแห่จะประกอบด้วยการแสดง ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การจัดงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะในปีนี้ ได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย​ เพราะความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากทุกฝ่ายคือ จังหวัดนราธิวาส, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส, ศอ.บต. สำนักงานการท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัดนราธิวาส , เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก, อำเภอ, ตำรวจ, ด่านศุลกากร, ด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง, สมาคม, ชมรม พ่อค้า ประชาชน, โรงเรียนทุกสังกัดในอำเภอ
สุไหงโก-ลก และอำเภอใกล้เคียง ครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง จึงทำให้การจัดงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะในปีนี้ลุล่วงไปด้วยดี
ด้านนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า งานนี้จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่ได้ถ้าขาดการสนับสนุนจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทุกคน ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ขอแสดงความยินดีกับ ท่านทั้งหลาย ด้วยความจริงใจ ที่ท่าน มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันล้ำค่าเป็นสมบัติส่วนรวมของท้องถิ่น มีความ รัก ความหวงแหน ในการที่จะรักษาสืบทอดตลอดไป เพื่อตัวท่าน เพื่อครอบครัวของท่าน และ อำเภอสุไหงโก-ลก ของท่านทั้งหลาย ให้มีความมั่นคงเจริญทัดเทียมอำเภอใหญ่ๆ ได้อย่างภูมิใจ ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณ คณกรรมการ หน่วยงาน บริษัท สมาคมชมรมต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ ประจำปี 2562 ได้สำเร็จอย่างดีเยี่ยม ขออำนาจแห่งเจ้าแม่โต๊ะโมะ จงดลบันดาลให้ ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีความก้าวหน้าในธุรกิจทุก ๆ ด้าน และมีความมั่นคงมั่งคั่งตลอดไป.

ข่าว.ปทิตตา หนูสันทัด ทีมข่าว@ชายแดนใต้​จ.นราธิวาส

แสดงความคิดเห็น