เกษตรและสหกรณ์ปัตตานี-เปิดตลาดเกษตรกรจังหวัดปัตตานี (Pattani Farmer Market)

0
490
เกษตรและสหกรณ์ปัตตานี-เปิดตลาดเกษตรกรจังหวัดปัตตานี (Pattani Farmer Market)

เกษตรและสหกรณ์ปัตตานี-เปิดตลาดเกษตรกรจังหวัดปัตตานี (Pattani Farmer Market)

ผู้สื่อข่าวปัตตานีรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 เม.ย.62  นายพรศักดิ์ สังข์พงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี  เป็นประธานพิธีเปิดตลาดเกษตรกรจังหวัดปัตตานี (Pattani Farmer Market)  ณ บริเวณลานพระบิดามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีรศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวต้อนรับ และ นายอำนวย ฤทธิชัย เกษตรจังหวัดปัตตานี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณลานพระบิดามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แขกผู้มีเกียรติ และเกษตรกร เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายสนับสนุนให้มีการจัดตลาดให้เกษตรกร เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด และสถานที่จำหน่ายผลผลิตและสินค้าเกษตร โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่ผลิตตามระบบการผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ โดยกำหนดให้เกษตรกรผู้ผลิตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดดังกล่าวด้วยตนเอง      ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะกับผู้บริโภคโดยตรง  ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน อันจะส่งผลให้เกษตรกรเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตสินค้า  ให้ปลอดภัย มีคุณลักษณะ และปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้แบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นวิถีการดำเนินการ ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่เกษตรกรทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ซึ่งการทำการเกษตรในปัจจุบันนอกจากเกษตรกรผู้ผลิตต้องมีความรู้ทักษะ และความเชี่ยวชาญในด้านผลิตแล้ว ด้านการตลาดยังเป็นเรื่องสำคัญที่เกษตรกรควรต้องเรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยี  ซึ่งทำให้ช่องทางการจำหน่ายมีมากขึ้นสามารถพัฒนาเป็นเกษตรกรยุคไทยแลนด์ 4.0   สามารถผสมผสานสิ่งใหม่กับวิถีดั้งเดิมในการพัฒนาเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยได้รับความร่วมมือของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่จัดตั้งตลาดเกษตรกร และส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่ขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกระทรวงฯให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ทำให้เกษตรกรมีพื้นที่จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตลาดเกษตรกร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีเกษตรกรร่วมจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป และอาหารพร้อมรับประทาน รวมทั้งสิ้น 15 ร้าน ซึ่งจะเปิดตลาดทุกวันอังคาร เวลา 07.00 – 14.00 น.

ทีมข่าว @ ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี